Особлива інформація емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

     

Арсiрiй Руслан Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

24.04.2014

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

26223, Кіровоградська область, Маловисківський район, смт. Смолiне, Козакова, 7А

4. Код за ЄДРПОУ

37705342

5. Міжміський код та телефон, факс

(05258)32197 (05258)32197

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2014

 

(дата)

2. Повідомлення

№80(1833) "Вiдомостi НКЦПФР"

28.04.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://37705342.smida.gov.ua

в мережі Інтернет

24.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.04.2014

звільнено

Голова Ревiзiйної комiсiї

Лiняєв Олег Iванович

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (Протокол №12 вiд 23.04.2014 р) прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента на пiдставi закiнчення строку повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
Звiльнено: Лiняєва Олега Iвановича з посади Голови ревiзiйної комiсiї. Рiшення про звiльнення прийнято Загальними зборами акцiонерiв.Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi Протоколу рiчних загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №12 вiд 23.04.2014 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 26.03.2013 по 23.04.2014.

23.04.2014

звільнено

Член Ревiзiйної комiсiї

Костюченко Оксана Дмитрiвна

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Звiльнено:Костюченко Оксану Дмитрiвну з посади Члена ревiзiйної комiсiї. Рiшення про звiльнення прийнято Загальними зборами акцiонерiв.Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi Протоколу рiчних загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №12 вiд 23.04.2014 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 26.03.2013 по 23.04.2014.

23.04.2014

звільнено

Член Ревiзiйної комiсiї

Бойко Ольга Миколаївна

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Звiльнено: Бойко Ольгу Миколаївну з посади Члена ревiзiйної комiсiї. Рiшення про звiльнення прийнято Загальними зборами акцiонерiв.Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi Протоколу рiчних загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №12 вiд 23.04.2014 р.В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 26.03.2013 по 23.04.2014.

23.04.2014

звільнено

Член Ревiзiйної комiсiї

Боброва Галина Iванiвна

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Звiльнено: Боброву Галину Iванiвну з посади Члена ревiзiйної комiсiї. Рiшення про звiльнення прийнято Загальними зборами акцiонерiв.Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi Протоколу рiчних загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №12 вiд 23.04.2014 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 26.03.2013 по 23.04.2014.

23.04.2014

звільнено

Член Ревiзiйної комiсiї

Iгнатовська Людмила Анатолiївна

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Звiльнено: Iгнатовську Людмилу Анатолiївну з посади Члена ревiзiйної комiсiї. Рiшення про звiльнення прийнято Загальними зборами акцiонерiв.Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi Протоколу рiчних загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №12 вiд 23.04.2014 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 26.03.2013 по 23.04.2014.

23.04.2014

обрано

Голова Ревiзiйної комiсiї

Лiняєв Олег Iванович

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (Протокол №12 вiд 23.04.2014 р) прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента на пiдставi закiнчення строку повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.Обрано: Лiняєва Олега Iвановича на посаду Голови ревiзiйної комiсiї. Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв.Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоколу рiчних загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №12 вiд 23.04.2014 р.В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу: з 23.04.2014 по 23.04.2015.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
04.2008-03.2010 начальник вiддiлу Департаменту ЯРБ та координацiї ЯТЦ Держкорпорацiї "Росатом";
03.2010-10.2012 начальник вiддiлу управлiння збалансованим розвитком ЯПЦ Держкорпорацiї "Росатом";
10.2012 - до теперiшнього часу Начальник вiддiлу проектiв ЖЦ ЯПЦ Держкорпорацiї "Росатом";
2008 - до теперiшнього часу член Ревiзiйної комiсiї ВАТ "ТВЕЛ";
2012 - до теперiшнього часу член Ради директорiв ВАТ "МСЗ", ВАТ "ЭГМК-Проект", ВАТ "ЧМЗ", голова ради директорiв ВАТ "МЦОУ"
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

23.04.2014

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Костюченко Оксана Дмитрiвна

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Обрано: Костюченко Оксану Дмитрiвну на посаду Члена ревiзiйної комiсiї. Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв.Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоколу рiчних загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №12 вiд 23.04.2014 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу: з 23.04.2014 по 23.04.2015.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
Компанiя "Вiнсi Конструксьон Гран проже/Бойг Траво Пюблiк"-старший адмiнiстратор по зовнiшнiм зв'язкам
ДК"Ядерне паливо"-начальник фiнансового вiддiлу
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

23.04.2014

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Даутов Азамат Муслiмович

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Обрано: Даутова Азамата Муслiмовича на посаду Члена ревiзiйної комiсiї. Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв.Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоколу рiчних загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №12 вiд 23.04.2014 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу: з 23.04.2014 по 23.04.2015.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
2008 - Державний Комiтет з технiчного регулювання України, Радник Голови;
2009 - Держ реєстр системи сертифiкацiї, Генеральний директор;
2010 - ДП "Український iнформацiйно-сервiсний центр туризму", Генеральний директор;
2010 - Український НДЦ метрологiї, Заступник директора;
2012 - по теперiшнiй час ДК "Ядерне паливо", Голова управлiння.
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

23.04.2014

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Комарова Ольга Володимирiвна

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Обрано: Комарову Ольгу Володимирiвну на посаду Члена ревiзiйної комiсiї. Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв.Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоколу рiчних загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №12 вiд 23.04.2014 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу: з 23.04.2014 по 23.04.2015.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
2001 - до теперiшнього часу ВАТ "ТВЕЛ", начальник вiддiлу, головний експерт Управлiння контрольно-ревiзiйної дiяльностi.
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

23.04.2014

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Боброва Галина Iванiвна

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Обрано: Боброву Галину Iванiвну на посаду Члена ревiзiйної комiсiї. Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв.Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоколу рiчних загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" №12 вiд 23.04.2014 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу: з 23.04.2014 по 23.04.2015.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
2007 -2010 ВАТ "Атоменергопром", Директор Департаменту внутрiшнього аудиту;
2010 - до теперiшнього часу ВАТ "ТВЕЛ", Директор з внутрiшнього контролю та аудиту.
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.