Особлива інформація (12.01.2015)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

     

Арсiрiй Руслан Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

12.01.2015

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

26223, смт. Смолiне, Козакова, 7А

4. Код за ЄДРПОУ

37705342

5. Міжміський код та телефон, факс

(05258)32197 (05258)32197

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.01.2015

 

(дата)

2. Повідомлення

№8(2012) "Вiдомостi НКЦПФР"

14.01.2015

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://37705342.smida.gov.ua

в мережі Інтернет

14.01.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.01.2015

звільнено

Директор ПрАТ "Завод ЯП"

Арсiрiй Руслан Вiкторович

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

На пiдставi наказу №2-к вiд 12.01.2015 року, прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента.
Звiльнено: Арсiрiя Руслана Вiкторовича з посади Директора Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива". Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi заяви Арсiрiя Р.В. вiд 29.12.14, п. 12.11. Статуту ПрАТ "Завод ЯП", п. 6.3. Контракта №1 вiд 24.04. 2013р., п. 4.3. Положення "Про викорнавчий орган ПрАТ "Завод ЯП". В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 23.04.2013 по 12.01.2015.