Інформація про загальні збори 29.04.2015

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА»

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Завод з виробництва ядерного палива» (далі – Товариство).

Ідентифікаційний код Товариства: 37705342.

Місцезнаходження Товариства:26223, Кіровоградська обл., Маловисківський район, селище міського типу Смоліне, вулиця Козакова, будинок 7А.

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться об 11 годині 00 хвилин, 29 квітня 2015 року за адресою: 26223, Кіровоградська обл., Маловисківський район, селище міського типу Смоліне, вулиця Козакова, будинок 7А, каб. № 1 (далі – Збори).

Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 10:00 до 10:45.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 23 квітня 2015 року.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акціонера на Зборах.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район, селище міського типу Смоліне, вулиця Козакова, будинок 7А, каб. № 1 з дня повідомлення про проведення Зборів з 10:00 до 17:00 у робочі дні до дня проведення Зборів, а в день проведення Зборів – у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, директор Когут Леонід Григорійович.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1)      Обрання персонального складу лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

2)      Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

3)      Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

4)      Затвердження висновку ревізійної комісії ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», складеного за підсумком перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» у 2014 році.

5)      Прийняття рішень за результатом розгляду звітів наглядової ради, директора, ревізійної комісії ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» за 2014 рік.

6)      Затвердження річного звіту ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» за 2014 рік.

7)      Розподіл прибутку та збитків за підсумком діяльності ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» за 2014 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

Звітний

попередній

Усього активів

138 600

497 818

Основні засоби

1 782

2 042

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

128

51

Сумарна дебіторська заборгованість

46 632

38 756

Грошові кошти та їх еквіваленти

749

402 810

Нерозподілений прибуток

(23 098)

(1 911)

Власний капітал

138 404

495 590

Статутний капітал

161 500

161 500

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

196

2 228

Чистий прибуток (збиток)

(21 187)

(37)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16150000

  1. 16150000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

56

34

 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» опубліковано 26.03.2015 року в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58 (2062).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор                                                                                                                 Л.Г. Когут