Особлива інформація емітента (19.10.2015)

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

     

Когут Леонiд Григорiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

19.10.2015

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

26223, Кiровоградська область, Маловискiвський район, смт. Смолiне, Козакова, 7А

4. Код за ЄДРПОУ

37705342

5. Міжміський код та телефон, факс

(05258)32197 (05258)32197

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.10.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№194 Бюлетенi "Бюлетень. Цiннi папери України"

20.10.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://plantnf.com.ua

в мережі Інтернет

20.10.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.10.2015

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Дробот Сергiй Анатолiйович

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» вiд 16.10.2015 р прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента.
Припинено повноваження Голови наглядової ради Дробота Сергiя Анатолiйовича. Рiшення про припинення повноважень прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 16.10.2015. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 05.02.2015 по 16.10.2015.

16.10.2015

припинено повноваження

Член наглядової ради

Левченко Олена Василiвна

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження Члена наглядової ради Левченко Олени Василiвни. Рiшення про припинення повноважень прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.10.2015. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 05.02.2015 по 16.10.2015.

16.10.2015

припинено повноваження

Член наглядової ради

Богданець Володимир Iванович

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження Члена наглядової ради Богданця Володимира Iвановича. Рiшення про припинення повноважень прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 16.10.2015 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 05.02.2015 по 16.10.2015.

16.10.2015

припинено повноваження

Член наглядової ради

Тарасенко Костянтина Валерiйовича

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження Тарасенко Костянтина Валерiйовича Члена наглядової ради. Рiшення про звiльнення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв.Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi рiшенняу позачергових загальних зборiв ПрАТ "Завод ЯП" вiд 16.10.2015 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 05.02.2015 по 16.10.2015.

16.10.2015

припинено повноваження

Член наглядової ради

Аболєнiн Фелiкс Валентинович

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження Члена наглядової ради Аболєнiна Фелiкса Валентиновича. Рiшення про звiльнення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 16.10.2015 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 05.02.2015 по 16.10.2015.

16.10.2015

припинено повноваження

Член наглядової ради

Григорьєв Олег Олександрович

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження Григорьєва Олега Олександровича Члена наглядової ради. Рiшення про припинення повноважень прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 16.10.2015 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 05.02.2015 по 16.10.2015.

16.10.2015

припинено повноваження

Член наглядової ради

Iванов Олександр Георгiйович

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження члена наглядової ради ПрАТ "Завод ЯП" Iванова Олександра Георгiйовича. Рiшення про припинення повноважень прийнято позачерговими загальними зборами ПрАТ "Завод ЯП" вiд 16.10.2015 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 05.02.2015 по 16.10.2015.

16.10.2015

обрано

Голова наглядової ради

Дробот Сергiй Анатолiйович

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» вiд 16.10.2015 р. прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента.
Обрано: Дробота Сергiя Анатолiйовича на посаду Голови наглядової ради. Рiшення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 16.10.2015 р.В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу:повноваження дiйснi до їх припинення вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
2014-по теперiшнiй час - Генеральний директор ДК "Ядерне паливо";
2008-2014 - заступник директора з безпеки ДП "Схiд ГЗК".
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

16.10.2015

обрано

Член наглядової ради

Богданець Володимир Iванович

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Обрано: Богданця Володимира Iвановича на посаду Члена наглядової ради. Рiшення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 16.10.2015 р .В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу:повноваження дiйснi до їх припинення вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
2014-по теперiшнiй час - заступник генерального директора ДК "Ядерне паливо";
20010-2014 - заступник генерального директора з економiки та розвитку виробництва ДП "Схiд ГЗК".
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

16.10.2015

обрано

Член наглядової ради

Iванов Олександр Георгiйович

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Обрано: Iванова Олександра Георгiйовича на посаду Члена наглядової ради. Рiшення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 16.10.2015 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу:повноваження дiйснi до їх припинення вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
2004-по теперiшнiй час - Генеральний представник представництва ВАТ "ТВЕЛ" в Українi;
2005-2013 - Генеральний представник представництва ВАТ "ТВЕЛ" у Словаччинi.
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

16.10.2015

обрано

Член наглядової ради

Нiкiпєлова Наталiя Володимирiвна

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Обрано: Нiкiпєлову Наталiю Володимирiвну на посаду Члена наглядової ради. Рiшення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 16.10.2015 р .В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу:повноваження дiйснi до їх припинення вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
11.2013-теперiшнiй час – старший вiце-президент АТ «ТВЕЛ», член ради директорiв ПАТ «МСЗ», ПАТ «НЗХК», АТ «ЧМЗ», АТ «ЕХЗ», АТ «СХК», ПАТ «КМЗ», АТ «ОТЕК», ЗАТ «ГРIНАТОМ» (РФ), АТ «СП УКРТВЗ» (Україна).
10.2009-11.2013 – директор з економiки та фiнансiв ВАТ «МСЗ».
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

16.10.2015

обрано

Член наглядової ради

Григор'єв Олег Олександрович

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Обрано:Григор'єва Олега Олександровича на посаду Члена наглядової ради. Рiшення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 16.10.2015 р .В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу:повноваження дiйснi до їх припинення вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
2007 - по теп. час - вiце-президент АТ "ТВЕЛ," член Наглядової ради АТ "СП УКРТВС"
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

16.10.2015

обрано

Член наглядової ради

Левченко Олена Василiвна

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Обрано:Левченко Олену Василiвну на посаду Члена наглядової ради. Рiшення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 16.10.2015 р .В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу:повноваження дiйснi до їх припинення вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
2014-по теперiшнiй час -Керiвник юридичної групи ДК "Ядерне паливо".
2012-2014 - Провiдний юрисконсульт ОП "НТЦЕ" ДП "НЕК"Укренерго".
2007-2012 - Начальник юридичного управлiння ВАТ "Укргiдроенерго".
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

16.10.2015

обрано

Член наглядової ради

Тарасенко Константин Валерiйович

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Обрано:Тарасенко Константина Валерiйовича на посаду Члена наглядової ради.Рiшення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 16.10.2015 р .В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу:повноваження дiйснi до їх припинення вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
2014-по теперiшнiй час - Радник генерального директора ДК "Ядерне паливо".
2009-2011 - Начальник вiддiлу претензiйно-правової роботи Управлiння юридичного забезпечення ДП "НЕК "Укренерго".
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

16.10.2015

припинено повноваження

Голова ревiзiйної комiсiї

Боброва Галина Iванiвна

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Рiшенням позачергових загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» вiд 16.10.2015 прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента.
Припинено повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Бобрової Галини Iванiвни. Рiшення про припинення повноважень прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.10.2015 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 05.02.2015 по 16.10.2015.

16.10.2015

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Костюченко Оксана Дмитрiвна

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження Костюченко Оксани Дмитрiвни Члена ревiзiйної комiсiї. Рiшення про припинення повноважень прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.10.2015 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 05.02.2015 по 16.10.2015.

16.10.2015

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Подустова Оксана Вiкторiвна

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження Подустової Оксани Вiкторiвни Члена ревiзiйної комiсiї. Рiшення про припинення повноважень прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.10.2015 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 05.02.2015 по 16.10.2015.

16.10.2015

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Логiнов Олексiя Михайловича

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження Логiнова Олексiя Михайловича Члена ревiзiйної комiсiї. Рiшення про припинення повноважень прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.10.2015 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 05.02.2015 по 16.10.2015.

16.10.2015

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Дудко Володимир Олександрович

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Дудка Володимира Олександровича. Рiшення про припинення повноважень прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 16.10.2015 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 05.02.2015 по 16.10.2015.
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

16.10.2015

обрано

Голова ревiзiйної комiсiї

Боброва Галина Iванiвна

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Обрано: Боброву Галину Iванiвну на посаду Голови ревiзiйної комiсiї. Рiшення про обрання прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 1610.2015 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України10 «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу: повноваження дiйснi до їх припинення вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
2009 - до теперiшнього часу - Директор з внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ "ТВЕЛ";
2007 -2009 - Директор Департаменту внутрiшнього аудиту ВАТ "Атоменергопром".
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

16.10.2015

обрано

Член ревiзiйної комiсiї

Логiнов Олексiй Михайлович

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Обрано: Логiнова Олексiя Михайловича на посаду Члена ревiзiйної комiсiї. Рiшення про обрання прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 1610.2015 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України10 «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу: повноваження дiйснi до їх припинення вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
2008 - по теп. час - Головний спецiалiст Департаменту з управлiння собiвартiстю та цiнової полiтики ВАТ "ТВЕЛ".
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

16.10.2015

обрано

Член ревiзiйної комiсiї

Безотечество Людмила Олександрiвна

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Обрано: Безотечество Людмилу Олександрiвну на посаду Члена ревiзiйної комiсiїРiшення про обрання прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 1610.2015 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України10 «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу: повноваження дiйснi до їх припинення вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
06.2010-04.2011 – провiдний спецiалiст контрольно-ревiзiйного управлiння Мiненерговугiлля України;
04.2011-06.2014 – головний економiст, в.о. начальника контрольно-ревiзiйної управлiння ДП «Луганськвугiлля»;
06.2014-11.2014 – головний економiсти ОП «Луганська виконавча дирекцiя з лiквiдацiї шахт» ДП «Укрвугiлляреструктуризацiя»;
12.2014 –теперiшнiй час – головний спецiалiст вiддiлу економiки та стратегiчного планування ДК «Ядерне паливо»
Рiшення загальних зборiв акцiонерiв не мiстить строку повноважень посадової особи. Повноваження дiйснi до їх припинення вiдповiдно до рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

16.10.2015

обрано

Член ревiзiйної комiсiї

Подустова Оксана Вiкторiвна

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Обрано: Подустову Оксану Вiкторiвну на посаду Члена ревiзiйної комiсiї. 06.2010-04.2011 – провiдний спецiалiст контрольно-ревiзiйного управлiння Мiненерговугiлля України;
04.2011-06.2014 – головний економiст, в.о. начальника контрольно-ревiзiйної управлiння ДП «Луганськвугiлля»;
06.2014-11.2014 – головний економiсти ОП «Луганська виконавча дирекцiя з лiквiдацiї шахт» ДП «Укрвугiлляреструктуризацiя»;
12.2014 –теперiшнiй час – головний спецiалiст вiддiлу економiки та стратегiчного планування ДК «Ядерне паливо»
Рiшення загальних зборiв акцiонерiв не мiстить строку повноважень посадової особи. Повноваження дiйснi до їх припинення вiдповiдно до рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
2014 - по теперiшнiй час - головний спецiалiст фiнансово-економiчної групи ДК "Ядерне паливо";
2011-2014 - начальник вiддiлу Департаменту внутрiшнього аудиту Мiненерговугiлля України;
2010-2011 - заступник начальника Контрольно-ревiзiйного управлiння Мiнвуглепрому України;
2009-2010 - заступник начальника вiддiлу КРУ в Луганськiй областi.
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

16.10.2015

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Дудко Володимир Олександрович

дв дв
дв

0

Зміст інформації:

Обрано: Дудко Володимира Олександровича на посаду Члена ревiзiйної комiсiї. Рiшення про обрання прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 1610.2015 р. В порядку ст. 21 Закону України «Про iнформацiю» та ст. 7 Закону України10 «Про доступ до публiчної iнформацiї» iнформацiю щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу: повноваження дiйснi до їх припинення вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
2010 - по теп. час - Головний спецiалiст Департаменту зi спiвробiтництва з країнами СНД та Схiдної Європи;
2008 - 2010 - Заступник генерального директора ДУП "Мосавтотранс".
Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.