Інформація про загальні збори 21.04.2016

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА»

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Завод з виробництва ядерного палива» (далі – Товариство).

Ідентифікаційний код Товариства: 37705342.

Місцезнаходження Товариства: 26223, Кіровоградська обл., Маловисківський район, селище міського типу Смоліне, вулиця Козакова, будинок 7А.

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться об 11 годині 00 хвилин, 21 квітня 2016 року за адресою: 26223, Кіровоградська обл., Маловисківський район, селище міського типу Смоліне, вулиця Козакова, будинок 7А, каб. № 1 (далі – Збори).

Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 10:00 до 10:45.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 15 квітня 2016 року.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акціонера на Зборах.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район, селище міського типу Смоліне, вулиця Козакова, будинок 7А, каб. № 1 з дня повідомлення про проведення Зборів з 10:00 до 17:00 у робочі дні до дня проведення Зборів, а в день проведення Зборів – у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, директор Когут Леонід Григорійович.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1)      Обрання персонального складу лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

2)      Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

3)      Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

4)      Прийняття рішення за результатом розгляду звіту наглядової ради ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» за 2015 рік.

5)      Прийняття рішення за результатом розгляду звіту директора ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» за 2015 рік.

6)     Затвердження висновку ревізійної комісії ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», складеного за підсумком перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» у 2015 році.

7)      Прийняття рішення за результатом розгляду звіту ревізійної комісії ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» за 2015 рік.

8)      Затвердження річного звіту ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» за 2015 рік.

9)      Розподіл прибутку та збитків за підсумком діяльності ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» за 2015 рік.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

138484

138600

Основні засоби

735

1782

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

95

128

Сумарна дебіторська заборгованість

46225

46885

Грошові кошти та їх еквіваленти

69

749

Нерозподілений прибуток

(25417)

(23098)

Власний капітал

136085

138404

Статутний капітал

161500

161500

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

2399

196

Чистий прибуток (збиток)

(2319)

(21187)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16150000

16150000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

11

56

 

 

Директор