Особлива інформація емітента (25.04.2016)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

     

Когут Леонiд Григорiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

22.04.2016

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

26223, Кiровоградська область, селище мiського типу Смолiне, Козакова, 7А

4. Код за ЄДРПОУ

37705342

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 224-58-11

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://plantnf.com.ua

в мережі Інтернет

25.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2016

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

Боброва Галина Iванiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

21.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Бобрової Галини Iванiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з пiдстав виробничої необхiдностi. Акцiями емiтента не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Боброва Галина Iванiвна перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї протягом строку з 16.10.2015 до 21.04.2016. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

21.04.2016

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Логiнов Олексiй Михайлович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

21.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Логiнова Олексiя Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з пiдстав виробничої необхiдностi. Акцiями емiтента не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Логiнов Олексiй Михайлович перебував на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї протягом строку з 16.10.2015 до 21.04.2016. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

21.04.2016

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Безотечество Людмила Олександрiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

21.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Безотечество Людмили Олександрiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з пiдстав виробничої необхiдностi. Акцiями емiтента не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Безотечество Людмила Олександрiвна перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї протягом строку з 16.10.2015 до 21.04.2016. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

21.04.2016

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Дудко Володимир Олександрович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

21.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Дудка Володимира Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з пiдстав виробничої необхiдностi. Акцiями емiтента не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Дудко Володимир Олександрович перебував на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї протягом строку з 16.10.2015 до 21.04.2016. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

21.04.2016

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Подустова Оксана Вiкторiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

21.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Подустової Оксани Вiкторiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) з пiдстав виробничої необхiдностi. Акцiями емiтента не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Подустова Оксана Вiкторiвна перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї протягом строку з 16.10.2015 до 21.04.2016. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

21.04.2016

обрано

Голова Ревiзiйної комiсiї

Комарова Ольга Володимирiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

21.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Комарову Ольгу Вiкторiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї з пiдстав виробничої необхiдностi. Акцiями емiтента не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi виробничою необхiднiстю.
Протягом останнiх п’яти рокiв перебуває також на посадi головного експерта групи внутрiшнього аудиту АТ «ТВЕЛ» (Росiйська Федерацiя).

21.04.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Дудко Володимир Олександрович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

21.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Дудка Володимира Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї з пiдстав виробничої необхiдностi. Акцiями емiтента не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi виробничою необхiднiстю.
Протягом останнiх п’яти рокiв перебуває також на посадi головного спецiалiста АТ «ТВЕЛ» (Росiйська Федерацiя).

21.04.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Безотечество Людмила Олександрiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

21.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Безотечество Людмилу Олександрiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї з пiдстав виробничої необхiдностi. Акцiями емiтента не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi виробничою необхiднiстю.
Протягом останнiх п’яти рокiв перебувала також на посадах головного спецiалiста планово-фiнансового вiддiлу ДК "Ядерне паливо" (з 2014 року), головного економiста ОП "Луганська виконавча дирекцiя з лiквiдацiї шахт" ДК "ОК "Вуглереструктуризацiя" (2014 рiк), начальник контрольно-ревiзiйного вiддiлу ДП "Луганськвугiлля" (2013-2014 роки), головного економiста контрольно-ревiзiйного вiддiлу ДП "Луганськвугiлля" (2011-2013 роки).

21.04.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Подустова Оксана Вiкторiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

21.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Подустову Оксану Вiкторiвна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї з пiдстав виробничої необхiдностi. Акцiями емiтента не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi виробничою необхiднiстю.
Протягом останнiх п’яти рокiв перебувала також на посадах начальника планово-фiнансового вiддiлу ДК "Ядерне паливо" (з 2014 року) та на посадi начальника вiддiлу в Мiнiстерствi енергетики та вугiльної промисловостi України (2011-2014 роки).

21.04.2016

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Сичов Олександр Володимирович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

21.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Сичова Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї з пiдстав виробничої необхiдностi. Акцiями емiтента не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi виробничою необхiднiстю.
Протягом останнiх п’яти рокiв перебуває також на посадi головного спецiалiста АТ «ТВЕЛ» (Росiйська Федерацiя).