Особлива інформація емітента (15.07.2016)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

2. Код за ЄДРПОУ

37705342

3. Місцезнаходження

26223, Кiровоградська обл., Маловискiвський р-н, с.м.т. Смолiне, вул. Козакова, буд. 7А

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 2893000 (044) 2893000

5. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://plantnf.com.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

15.07.2016 рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) прийнято рiшення припинити повноваження директора Товариства Когута Леонiда Григорiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на пiдставi поданої заяви. Iнших пiдстав рiшення Наглядової ради не мiстить. Когут Л.Г. акцiями Товариства не володiє (пакет акцiй Товариства - 0%). Припинення повноважень директора Товариства обумовлено (обґрунтовано) виробничою необхiднiстю. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у Когута Л.Г. вiдсутня. Когут Л.Г. перебував на посадi директора Товариства протягом строку з 20.01.2015 до 15.07.2016.

15.07.2016 рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) прийнято рiшення призначити Солянiна Олександра Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на посаду тимчасово виконуючого обов’язки (повноваження) директора Товариства. Рiшення Наглядової ради не мiстить пiдстав його прийняття. Солянiн О.В. акцiями Товариства не володiє (пакет акцiй Товариства - 0%). Призначення тимчасово виконуючого обов’язки (повноваження) директора обумовлено (обґрунтовано) виробничою необхiднiстю. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у Солянiна О.В. вiдсутня. Рiшення Наглядової ради не мiстить строк, на який Солянiна О.В. призначено на посаду тимчасово виконуючого обов’язки (повноваження) директора. Протягом останнiх п'яти рокiв Солянiн О.В. перебував на посадах: заступника головного iнженера Державного аварiйно-технiчного центру, який у подальшому було реорганiзовано у ВП "Аварiйно-технiчний центр ДП НАЕК "Енергоатом" (з квiтня 2006 року до сiчня 2011 року); начальника вiддiлу лiцензування та якостi Товариства (з грудня 2012 року по теперiшнiй час).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

     

Солянiн Олександр Вiкторович

т.в.о. Директора

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

18.07.2016

(дата)