Інформація про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 20.04.2017

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА"

Повне найменування та місцезнаходження товариства

Приватне акціонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива" (далі – Товариство), місцезнаходження: 26223, Кіровоградська обл., Маловисківський район, с.м.т. Смоліне, вул. Козакова, буд. 7А.

Дата, час та місце проведення загальних зборів

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться об 11 годині 00 хвилин, 20 квітня 2017 року за адресою: 26223, Кіровоградська обл., Маловисківський район, с.м.т. Смоліне, вул. Козакова, буд. 7А, каб. №1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься з 10 годин 00 хвилин до 10 годин 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 14 квітня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акціонера на зборах.

Перелік питань щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.       Обрання персонального складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2.       Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3.       Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

4.       Прийняття рішення за результатом розгляду звіту наглядової ради з 2016 рік.

5.       Прийняття рішення за результатом розгляду звіту директора за 2016 рік.

6.  Затвердження висновку ревізійної комісії, складеного за результатом перевірки фінансово-господарської діяльності у 2016 році.

7.       Прийняття рішення за результатом розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік.

8.       Затвердження річного звіту за 2016 рік.

9.       Розподіл прибутку та збитків за результатом діяльності у 2016 році.

10.    Внесення змін до статуту. Затвердження нової редакції статуту.

11.    Припинення повноважень членів наглядової ради.

12.    Обрання  членів наглядової ради.

13.    Обрання голови наглядової ради.

14.    Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

15.    Обрання  членів  ревізійної комісії.

16.    Обрання голови  ревізійної комісії.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

номер питання

проект рішення

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в особі Лавренка Олега Андрійовича.

Обрати головою загальних зборів акціонерів Дробота Сергія Анатолійовича, а секретарем загальних зборів акціонерів Іванова Олександра Георгійовича.

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:

-      загальні збори провести без перерви. У випадку необхідності в перерві в роботі загальних зборів, рішення приймати додатково відкритим голосування;

-    надати час для: доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин; з питань порядку денного – до 2 хвилин з кожного питання та 5 хвилин на відповідь; виступів акціонерів – до 5 хвилин з кожного питання порядку денного;

-         голосування з усіх питань порядку денного має проводитись за правилом "одна акція – один голос", за виключення питань порядку денного, рішення з яких приймається кумулятивними голосуванням;

-  голосування з усіх питань порядку денного провести з використання бюлетенів для голосування.

Затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік (додається).

Затвердити звіт директора за 2016 рік (додається).

Затвердити висновок ревізійної комісії, складений за результатом перевірки фінансово-господарської діяльності у 2016 році.

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2016 рік (додається).

Затвердити річний звіт за 2016 рік.

У зв’язку з наявністю збитків розподіл прибутку за підсумком діяльності у 2016 році не здійснювати.

1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива", виклавши Статут у новій редакції, яка додається.

2. Доручити голові та секретарю загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива".

Припинити повноваження усіх членів наглядової ради.

Не зазначається

Обрати Дробота Сергія Анатолійовича головою наглядової ради.

Припинити повноваження всіх членів ревізійної комісії.

Не зазначається

Обрати Комарову Ольгу Володимирівну головою ревізійної комісії.

Акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів за адресою Представництва АТ "ТВЕЛ" в Україні (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 31) з одночасним направленням копії пропозиції Товариству за його місцезнаходженням.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщено на власному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет за адресою http://plantnf.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: 26223, Кіровоградська обл., Маловисківський район, с.м.т. Смоліне, вул. Козакова, буд. 7А, каб. №1 з дня повідомлення про проведення Зборів з 10:00 до 17:00 у робочі дні до дня проведення Зборів, а в день проведення зборів – у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, т.в.о. директора Солянін Олександр Вікторович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

139053

138484

Основні засоби

345

735

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

95

95

Сумарна дебіторська заборгованість

46323

46225

Грошові кошти та їх еквіваленти

-

69

Нерозподілений прибуток

-25727

-25417

Власний капітал

161500

161500

Статутний капітал

   

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

3278

2399

Чистий прибуток (збиток)

-310

-2319

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16150000

16150000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4

19

 

Акціонер, який є власником більше 10% простих іменних акцій Товариства,

Акціонерне товариство "ТВЕЛ"