Доповненна інформація про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 20.04.2017

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА"

Повідомляємо про доповнення проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива", які будуть проведені 20 квітня 2017 року (далі – Загальні збори), наступними питаннями:

17. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

номер питання

проект рішення

17.

1.        Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме на укладання з Акціонерним товариством "ТВЕЛ" додаткової угоди № 2 до договору № 4/2688-Д на поставку нестандартизованого обладнання, на здійснення нагляду за монтажними та налагоджувальними роботами та за введенням в експлуатацію обладнання від 23.04.2013, відповідно до умов якого АТ "ТВЕЛ" зобов’язано повернути Товариству грошові кошти у розмірі 5 267 900 (П’ять мільйонів двісті шістдесят сім тисяч дев’ятсот) доларів США, за вирахуванням суми пені у розмірі 1 992 649 (один мільйон дев’ятсот дев’яносто дві тисячі шістсот сорок дев’ять) доларів США, визнаної Товариством (далі – Додаткова угода).

Невизнана Товариством частина пред'явленої АТ "ТВЕЛ" пені у розмірі 459 281 (чотириста п’ятдесят дев’ять тисяч двісті вісімдесят один) долар США залишається в АТ "ТВЕЛ" до моменту врегулювання Товариством та АТ "ТВЕЛ" розбіжностей стосовно пред’явленої АТ "ТВЕЛ" суми пені.

Сума, яку АТ "ТВЕЛ" зобов'язано повернути Товариству відповідно до Додаткової угоди, що укладається, складає 2 815 970 (два мільйони вісімсот п’ятнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят) доларів США.

2.        Уповноважити т.в.о. директора Товариства на підписання зазначеної у даному рішенні Додаткової угоди від імені Товариства.

18.

1.        Надати згоду на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, а саме укладення з Акціонерним товариством "ТВЕЛ" (зацікавлена у вчиненні правочину особа) додаткової угоди № 2 до договору № 4/2688-Д на поставку нестандартизованого обладнання, на здійснення нагляду за монтажними та налагоджувальними роботами та за введенням в експлуатацію обладнання від 23.04.2013, відповідно до умов якого АТ "ТВЕЛ" зобов’язано повернути Товариству грошові кошти у розмірі 5 267 900 (П’ять мільйонів двісті шістдесят сім тисяч дев’ятсот) доларів США, за вирахуванням суми пені у розмірі 1 992 649 (один мільйон дев’ятсот дев’яносто дві тисячі шістсот сорок дев’ять) доларів США, визнаної Товариством (далі – Додаткова угода).

Невизнана Товариством частина пред'явленої АТ "ТВЕЛ" пені у розмірі 459 281 (чотириста п’ятдесят дев’ять тисяч двісті вісімдесят один) долар США залишається в АТ "ТВЕЛ" до моменту врегулювання Товариством та АТ "ТВЕЛ" розбіжностей стосовно пред’явленої АТ "ТВЕЛ" суми пені.

Сума, яку АТ "ТВЕЛ" зобов'язано повернути Товариству відповідно до Додаткової угоди, що укладається, складає 2 815 970 (два мільйони вісімсот п’ятнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят) доларів США.

2.        Встановити, що Додаткова угода укладається на умовах, зазначених у проекті, наданому АТ "ТВЕЛ". При цьому, т.в.о. директора Товариства може змінювати умови Додаткової угоди у процесі її укладення, за виключенням умов, передбачених пунктами 1-3 Додаткової угоди.

3.        Уповноважити т.в.о. директора Товариства на підписання зазначеної у даному рішенні Додаткової угоди від імені Товариства.

З урахуванням наданих доповнень затверджений порядок денний Загальних зборів містить наступні питання:

1.     Обрання персонального складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2.     Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3.     Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

4.     Прийняття рішення за результатом розгляду звіту наглядової ради з 2016 рік.

5.     Прийняття рішення за результатом розгляду звіту директора за 2016 рік.

6.     Затвердження висновку ревізійної комісії, складеного за результатом перевірки фінансово-господарської діяльності у 2016 році.

7.     Прийняття рішення за результатом розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік.

8.     Затвердження річного звіту за 2016 рік.

9.     Розподіл прибутку та збитків за результатом діяльності у 2016 році.

10.  Внесення змін до статуту. Затвердження нової редакції статуту.

11.  Припинення повноважень членів наглядової ради.

12.  Обрання  членів наглядової ради.

13.  Обрання голови наглядової ради.

14.  Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

15.  Обрання  членів  ревізійної комісії.

16.  Обрання голови  ревізійної комісії.

17.  Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

18.  Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

Акціонер, який є власником більше 10% простих іменних акцій Товариства,

Акціонерне товариство "ТВЕЛ"