Особлива інформація емітента (23.04.2017)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

т.в.о. Директора

     

Солянiн Олександр Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

23.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

26223, Кiровоградська обл., Маловискiвський р-н, с.м.т. Смолiне, вул. Козакова, буд. 7А

4. Код за ЄДРПОУ

37705342

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 289-30-00 (044) 289-30-00

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№78 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

25.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://plantnf.com.ua

в мережі Інтернет

25.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.04.2017

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Дробот Сергiй Анатолiйович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) припинено повноваження Голови Наглядової ради Дробота Сергiя Анатолiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Дробот С.А.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; перебував на посадi Голови Наглядової ради протягом строку 16.10.2015-20.04.2017. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

припинено повноваження

член Наглядової ради

Григор'єв Олег Олександрович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) припинено повноваження члена Наглядової ради Григор'єва Олега Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Григор'єв О.А.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; перебував на посадi члена Наглядової ради протягом строку 16.10.2015-20.04.2017. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

припинено повноваження

член Наглядової ради

Богданець Володимир Iванович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) припинено повноваження члена Наглядової ради Богданця Володимира Iвановича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Богданець В.I.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; перебував на посадi члена Наглядової ради протягом строку 16.10.2015-20.04.2017. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

припинено повноваження

член Наглядової ради

Iванов Олександр Георгiйович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) припинено повноваження члена Наглядової ради Iванова Олександра Георгiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Iванов О.I.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; перебував на посадi члена Наглядової ради протягом строку 16.10.2015-20.04.2017. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

припинено повноваження

член Наглядової ради

Нiкiпєлова Наталiя Володимирiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) припинено повноваження члена Наглядової ради Нiкiпєлової Наталiї Володимирiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Нiкiпелова Н.В.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; перебував на посадi члена Наглядової ради протягом строку 16.10.2015-20.04.2017. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

припинено повноваження

член Наглядової ради

Левченко Олена Василiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) припинено повноваження члена Наглядової ради Левченко Олени Василiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Левченко О.В.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; перебував на посадi члена Наглядової ради протягом строку 16.10.2015-20.04.2017. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

припинено повноваження

член Наглядової ради

Тарасенко Костянтин Валерiйович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) припинено повноваження члена Наглядової ради Тарасенка Костянтина Валерiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Тарасенко К.В.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; перебував на посадi члена Наглядової ради протягом строку 16.10.2015-20.04.2017. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Дробот Сергiй Анатолiйович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Дробота Сергiя Анатолiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради. Дробот С.А.: є представником акцiонера Товариства Державного концерну "Ядерне паливо" (код ЄДРПОУ 36282830, мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Толстого, 59); акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Генерального директора ДК "Ядерне паливо" (2014-н.ч.); Заступника генерального директора з безпеки ДП "Схiдний гiрничо-збагачувальний комбiнат" (2009-2014); Голови Наглядової ради Товариства (2015-н.ч.). Члена Наглядової ради призначено на невизначений строк (строк повноважень членiв Наглядової ради не визначено Статутом Товариства). Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Шуст Олександр Iванович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Шуста Олександра Iвановича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради. Шуст О.I.: є представником акцiонера Товариства Державного концерну "Ядерне паливо" (код ЄДРПОУ 36282830, мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Толстого, 59); акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Начальника вiддiлу маркетингу ТОВ "Дельфiн" (2011-2013); Iнженера управлiння капiтального будiвництва, Провiдного спецiалiста вiддiлу перспективного розвитку та виробництва, Начальника вiддiлу перспективного розвитку та виробництва ДК "Ядерне паливо" (2013-н.ч.). Члена Наглядової ради призначено на невизначений строк (строк повноважень членiв Наглядової ради не визначено Статутом Товариства). Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Бiлан Олександр Михайлович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Бiлана Олександра Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради. Бiлан О.М.: є представником акцiонера Товариства Державного концерну "Ядерне паливо" (код ЄДРПОУ 36282830, мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Толстого, 59); акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Радника Генерального директора ДК "Ядерне паливо" (2016-н.ч.); Директора департаменту корпоративних та майнових вiдносин, начальника управлiння майнових вiдносин Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України (2015-2016); Заступника Голови правлiння ДСФУ "Державний фонд сприяння молодiжному житловому будiвництву" (2011-2015). Члена Наглядової ради призначено на невизначений строк (строк повноважень членiв Наглядової ради не визначено Статутом Товариства). Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Даутов Азамат Муслiмович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Даутова Азамата Муслiмовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради. Даутов А.М.: є представником акцiонера Товариства Державного концерну "Ядерне паливо" (код ЄДРПОУ 36282830, мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Толстого, 59); акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Радника генерального директора (2012-2013), Виконавчого директора (2013), Начальника управлiння мiжвiдомчої кооперацiї (2013-2014), Начальника вiддiлу мiжвiдомчої кооперацiї та комерцiйної дiяльностi (2014-2015), Начальника вiддiлу мiжнародного спiвробiтництва та комерцiйної дiяльностi (2015-н.ч.) в ДК "Ядерне паливо". Члена Наглядової ради призначено на невизначений строк (строк повноважень членiв Наглядової ради не визначено Статутом Товариства). Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Григор’єв Олег Олександрович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Григор’єва Олега Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради. Григор’єв О.А.: є представником акцiонера Товариства Акцiонерного товариства "ТВЕЛ" (резидент РФ, код 1027739121475, мiсцезнаходження: Росiя, м. Москва, вул. Велика Ординка, 24); акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Заступника виконавчого директора, виконавчого директора, директора департаменту по спiвробiтництву з країнами СНД та Схiдної Європи АТ "ТВЕЛ" (2007-2015), вiце-президента з комерцiї та мiжнародного спiвробiтництва АТ "ТВЕЛ" (2015-2016), Старшого вiце-президента з комерцiї та мiжнародного спiвробiтництва АТ "ТВЕЛ" (2016-н.ч.); члена Наглядової ради Товариства (2015-н.ч.). Члена Наглядової ради призначено на невизначений строк (строк повноважень членiв Наглядової ради не визначено Статутом Товариства). Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Нiкiпєлова Наталiя Володимирiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Нiкiпєлову Наталiю Володимирiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради. Нiкiпєлова О.В.: є представником акцiонера Товариства Акцiонерного товариства "ТВЕЛ" (резидент РФ, код 1027739121475, мiсцезнаходження: Росiя, м. Москва, вул. Велика Ординка, 24); акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: старшого вiце-президента АТ "ТВЕЛ" (2013-н.ч.); члена Наглядової ради Товариства (2015-н.ч.). Члена Наглядової ради призначено на невизначений строк (строк повноважень членiв Наглядової ради не визначено Статутом Товариства). Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Iванов Олександр Георгiйович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Iванова Олександра Георгiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради. Iванов О.Г.: є представником акцiонера Товариства Акцiонерного товариства "ТВЕЛ" (резидент РФ, код 1027739121475, мiсцезнаходження: Росiя, м. Москва, вул. Велика Ординка, 24); акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Генеральний представник АТ "ТВЕЛ" в Українi (2005-н.ч.), Генеральний представник АТ "ТВЕЛ" у Словаччинi (2005-2013); члена Наглядової ради Товариства (2015-н.ч.). Члена Наглядової ради призначено на невизначений строк (строк повноважень членiв Наглядової ради не визначено Статутом Товариства). Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

обрано

Голова Наглядової ради

Дробот Сергiй Анатолiйович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) члена Наглядової ради Дробота Сергiя Анатолiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Голови Наглядової ради. Дробот С.А.: є представником акцiонера Товариства Державного концерну "Ядерне паливо" (код ЄДРПОУ 36282830, мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Толстого, 59); акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Генерального директора ДК "Ядерне паливо" (2014-н.ч.); Заступника генерального директора з безпеки ДП "Схiдний гiрничо-збагачувальний комбiнат" (2009-2014); Голови Наглядової ради Товариства (2015-н.ч.). Голову Наглядової ради призначено на невизначений строк (строк повноважень Голови та членiв Наглядової ради не визначено Статутом Товариства). Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

Комарова Ольга Володимирiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Комарової Ольги Володимирiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Комарова О.В.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї протягом строку 21.04.2016-20.04.2017. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

припинено повноваження

член Ревiзiйної комiсiї

Дудко Володимир Олександрович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Дудка Володимира Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Дудко В.О.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї протягом строку 21.04.2016-20.04.2017. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

припинено повноваження

член Ревiзiйної комiсiї

Безотечество Людмила Олексадрiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Безотечество Людмили Олексадрiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Безотечество Л.О.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї протягом строку 21.04.2016-20.04.2017. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

припинено повноваження

член Ревiзiйної комiсiї

Подустова Оксана Вiкторiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Подустової Оксани Вiкторiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Подустова О.В.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї протягом строку 21.04.2016-20.04.2017. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

припинено повноваження

член Ревiзiйної комiсiї

Сичов Олександр Володимирович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Сичова Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Сичов О.В.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї протягом строку 21.04.2016-20.04.2017. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Комарова Ольга Володимирiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Комарову Ольгу Володимирiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Комарова О.В.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: головного економiста групи внутрiшнього аудиту АТ "ТВЕЛ" (2001-н.ч.); Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства (21.04.2016-20.04.2017). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Сичов Олександр Володимирович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Сичова Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Сичов О.В.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: головного спецiалiста управлiння контрольно-ревiзiйної дiяльностi АТ "ТВЕЛ" (2010-н.ч.); члена Ревiзiйної комiсiї Товариства (21.04.2016-20.04.2017). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Богомолов Олександр Сергiйович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Богомолова Олександра Сергiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Богомолов О.С.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Провiдного спецiалiста, головного спецiалiста, керiвника проекту, начальника вiддiлу у департаментi по спiвробiтництву з країнами СНД та Схiдної Європи АТ "ТВЕЛ"(2008-н.ч.). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Безотечество Людмила Олексадрiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Безотечество Людмилу Олексадрiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Безотечество Л.О.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: начальника контрольно-ревiзiйного вiддiлу ДП "Луганськвугiлля" (2013-2014); головного економiста ДП "Луганська виконавча дирекцiя з лiквiдацiї шахт" (2014); головного спецiалiста та в.о. начальника планово-фiнансового вiддiлу ДК "Ядерне паливо" (2017-н.ч.); члена Ревiзiйної комiсiї Товариства (21.04.2016-20.04.2017). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Шишенiна Алiса Юрiївна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Шишенiну Алiсу Юрiївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Шишенiна А.Ю.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: провiдного спецiалiста вiддiлу економiки та фiнансiв НАК "Енергетична компанiя України" (2012-2014); провiдного спецiалiста планово-фiнансового вiддiлу ДК "Ядерне паливо" (2014-н.ч.). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017

обрано

Голова Ревiзiйної комiсiї

Комарова Ольга Володимирiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) члена Ревiзiйної комiсiї Комарову Ольгу Володимирiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї. Комарова О.В.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: головного економiста групи внутрiшнього аудиту АТ "ТВЕЛ" (2001-н.ч.); Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства (21.04.2016-20.04.2017). Голову Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.