Особлива інформація емітента - значний правочин (23.04.2017)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

т.в.о. директора

     

Солянiн Олександр Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

23.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

26223, Кiровоградська обл., Маловискiвський р-н, с.м.т. Смолiне, вул. Козакова, буд. 7А

4. Код за ЄДРПОУ

37705342

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 289-30-00 (044) 289-30-00

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 78 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

25.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://plantnf.com.ua

в мережі Інтернет

25.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

20.04.2017

75431

139053

54.25

Зміст інформації:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме додаткової угоди № 2 до договору №4/2688-Д вiд 23.04.2013 на поставку нестандартизованого обладнання, на здiйснення нагляду за монтажними та налагоджувальними роботами та за введенням в експлуатацiю обладнання, укладеного Товариством з Акцiонерним товариством "ТВЕЛ". Предметом додаткової угоди є внесення змiн до договору та повернення Товариству грошових коштiв у розмiрi 5 267 900 (п’ять мiльйонiв двiстi шiстдесят сiм тисяч дев’ятсот) доларiв США, за вирахуванням суми пенi у розмiрi 1 992 649 (один мiльйон дев’ятсот дев’яносто двi тисячi шiстсот сорок дев’ять) доларiв США. Невизнана Товариством сума пенi становить 459 281 (чотириста п’ятдесят дев’ять тисяч двiстi вiсiмдесят один) долар США. Загальна сума грошових коштiв, що пiдлягає поверненню Товариству вiдповiдно до додаткової угоди складає 2 815 970 (два мiльйони вiсiмсот п’ятнадцять тисяч дев’ятсот сiмдесят) доларiв США. Ринкова вартiсть предмету правочину становить сума, що пiдлягає поверненню Товариству вiдповiдно до додаткової угоди та яка складає 2 815 970 (два мiльйони вiсiмсот п’ятнадцять тисяч дев’ятсот сiмдесят) доларiв США, що за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на 20.04.2017 становить 75 431 619 гривень. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi складає 139 053 000 гривень. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 54,25%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства: 16 150 000 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 16 150 000 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення: "за" - 16 150 000 штук; "проти" – 0 штук. Статутом Товариства додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не визначенi.