Особлива інформація емітента (06.11.2017)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

тимчасово виконуючий обов'язки Директора

     

Солянiн Олександр Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

06.11.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

26223, Кiровоградська обл., Маловискiвський район, селище мiського типу Смолiне, Козакова,будинок 7А

4. Код за ЄДРПОУ

37705342

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 289-30-00 (044) 289-30-00

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.11.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

212 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

08.11.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://plantnf.com.ua

в мережі Інтернет

08.11.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.11.2017

припинено повноваження

член наглядової ради

Нiкiпєлова Наталiя Володимирiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

03.11.2017 Приватним акцiонерним товариством "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – "Товариство") отримано повiдомлення Акцiонерного товариства "ТВЕЛ" (АТ "ТВЕЛ"), яке володiє 8074999 простих iменних акцiй Товариства, що становить 49,99% вiд їх загальної кiлькостi, вих. № 4/12-14/16384 вiд 19.10.2017 про замiну члена наглядової ради вiдповiдно до частини сьомої статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства". Вiдповiдно до зазначеного повiдомлення з 03.11.2017: 1) повноваження члена наглядової ради Товариства Нiкiпєлової Наталiї Володимирiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано), представника АТ "ТВЕЛ", припиняються; 2) Тимошенко Михайло Олексiйович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) набуває повноважень члена наглядової ради Товариства (представника АТ "ТВЕЛ" у складi наглядової ради Товариства).
Повiдомлення АТ "ТВЕЛ" направлено (повноваження члена наглядової ради Товариства Нiкiпєлової Наталiї Володимирiвни припинено) на пiдставi частини сьомої статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Нiкiпєлова Н.В. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакету акцiй становить 0%).
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю та потребою в оптимiзацiї управлiнського складу.
Нiкiпєлова Н.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Нiкiпєлова Н.В. перебувала на посадi члена наглядової ради Товариства протягом строку з 20.04.2017 (день обрання загальними зборами Товариства) до 03.11.2017.

03.11.2017

набуто повноважень

член наглядової ради

Тимошенко Михайло Олексiйович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

03.11.2017 Приватним акцiонерним товариством "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – "Товариство") отримано повiдомлення Акцiонерного товариства "ТВЕЛ" (АТ "ТВЕЛ"), яке володiє 8074999 простих iменних акцiй Товариства, що становить 49,99% вiд їх загальної кiлькостi, вих. № 4/12-14/16384 вiд 19.10.2017 про замiну члена наглядової ради вiдповiдно до частини сьомої статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства". Вiдповiдно до зазначеного повiдомлення з 03.11.2017: 1) повноваження члена наглядової ради Товариства Нiкiпєлової Наталiї Володимирiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано), представника АТ "ТВЕЛ", припиняються; 2) Тимошенко Михайло Олексiйович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) набуває повноважень члена наглядової ради Товариства (представника АТ "ТВЕЛ" у складi наглядової ради Товариства).
Повiдомлення АТ "ТВЕЛ" направлено (Тимошенко М.О. набуто повноважень члена наглядової ради) на пiдставi частини сьомої статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Тимошенко М.О. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакету акцiй становить 0%).
Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю та потребою в оптимiзацiї управлiнського складу.
Тимошенко М.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк повноважень Тимошенко М.О. на посадi члена наглядової ради Товариства – з 03.11.2017 до припинення повноважень вiдповiдно до чинного законодавства України. Строк повноважень членiв наглядової ради Товариства не визначено Статутом Товариства. Протягом останнiх п’яти рокiв Тимошенко М.О. обiймав посади: 1) Головний спецiалiст/Начальник вiддiлу iнвестицiйного аналiзу АТ "ТВЕЛ" (12.2010-04.2016); 2) Заступник генерального директора з економiки та фiнансiв ТОВ "НВО "ЦЕНТРОТЕХ" (05.2016-н.ч.).
Тимошенко М.О. є членом наглядової ради Товариства – представником АТ "ТВЕЛ" (юридична особа, зареєстрована згiдно законодавства Росiйської Федерацiї; iдент. код 1027739121475; мiсцезнаходження: 115409, Росiйська Федерацiя, м. Москва, Каширське шосе, буд. 49) у складi наглядової рад Товариства.