Інформація про загальні збори 19.04.2018

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА"

Приватне акціонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива" (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Повне найменування та місцезнаходження товариства

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"; Місцезнаходження: 26223, Кіровоградська обл., Маловисківський район, с.м.т. Смоліне, вул. Козакова, буд. 7А.

Дата, час та місце проведення загальних зборів           

Загальні збори відбудуться об 11 годині 00 хвилин, 19 квітня 2018 року за адресою: 26223, Кіровоградська обл., Маловисківський район, с.м.т. Смоліне, вул. Козакова, буд. 7А, каб. №1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюватиметься з 10 годин 00 хвилин до 10 годин 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 13 квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

"Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів в особі Лавренка Олега Андрійовича"

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

"Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Дробота Сергія Анатолійовича, а секретарем річних загальних зборів акціонерів Іванова Олександра Георгійовича"

3. Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів. Визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.

Проект рішення:

"1. Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів акціонерів:

- загальні збори провести без перерви. У випадку необхідності у перерві в роботі загальних зборів, рішення приймати додатково відкритим голосуванням;

- надати час: для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин; з питань порядку денного – до 2 хвилин з кожного питання та 5 хвилин на відповідь; виступи акціонерів – до 5 хвилин з кожного питання порядку денного;

- голосування з питань порядку денного має здійснюватися за правилом "одна акція – один голос", за виключенням питань порядку денного, рішення з яких приймається кумулятивним голосуванням;

- голосування з усіх питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування.

2. Затвердити наступний порядок засвідчення бюлетенів для проведення голосування та бюлетенів для проведення кумулятивного голосування: бюлетені для проведення голосування та бюлетені для проведення кумулятивного голосування засвідчувати підписом голови реєстраційної комісії зборів.".

4. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту наглядової ради з 2017 рік.

Проект рішення:

"Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік (додається).".

5. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту директора за 2017 рік.

Проект рішення:

"Затвердити звіт директора за 2017 рік (додається).".

6. Затвердження висновку ревізійної комісії, складеного за результатом перевірки фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

Проект рішення:

"Затвердити звіт ревізійної комісії, складений за підсумком перевірки фінансово-господарської діяльності у 2017 році.".

7. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення:

"Затвердити звіт ревізійної комісії за 2017 рік (додається).".

8. Затвердження річного звіту за 2017 рік.

Проект рішення:

"Затвердити річний звіт за 2017 рік".

9. Розподіл прибутку та збитків за результатом діяльності у 2017 році.

Проект рішення:

"У зв’язку з наявністю збитків розподіл прибутку за підсумком діяльності у 2017 році не здійснювати.".

10. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення:

"Припинити повноваження усіх членів ревізійної комісії.".

11. Обрання  членів  ревізійної комісії.

Проект рішення відсутній та буде запропонований акціонерами відповідно до статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства"

12. Обрання голови  ревізійної комісії.

Проект рішення відсутній та буде запропонований акціонерами відповідно до статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства"

13. Стан виконання рішень питань № 17,18 ВЗСА від 20.04.2017 про "надання згоди на вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю, а саме на укладення з Акціонерним товариством "ТВЕЛ" додаткової угоди № 2 (далі - Додаткова угода) до договору № 4/2688-Д на поставку нестандартного обладнання".

Проект рішення:

"До 30.06.2018 т.в.о. директора ПрАТ "Завод ЯП" Соляніну О.В. доповісти акціонерам про виконання рішень питань № 17, 18 ПЗЗА від 20.04.2017.".

Адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій цієї статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), розміщено на офіційному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет за адресою http://plantnf.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: 26223, Кіровоградська обл., Маловисківський район, с.м.т. Смоліне, вул. Козакова, буд. 7А, каб. №1 з дня повідомлення про проведення Зборів (з 10:00 до 17:00 у робочі дні) до дня проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, т.в.о. директора Солянін Олександр Вікторович.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Відповідно до вимог статті 36 Закону акціонери Товариства протягом строку від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, у робочі дні та робочий час у приміщенні Товариства за адресою: 26223, Кіровоградська обл., Маловисківський район, с.м.т. Смоліне, вул. Козакова, буд. 7А, каб. №1 , а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

До початку Загальних зборів акціонери також можуть направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів. Звертатися до т.в.о. директора Соляніна О.В. за місцезнаходженням Товариства.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер відповідно до вимог статті 38 Закону має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (у разі доповнення порядку денного Загальних зборів питаннями про обрання персонального складу органів Товариства).

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акціонера на зборах.

Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 Закону може видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо участі та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом заповнення акціонером (представником акціонера) бюлетенів для голосування.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

139170

139053

Основні засоби (за залишковою вартістю)

273

345

Запаси

95

95

Сумарна дебіторська заборгованість

46283

46323

Гроші та їх еквіваленти

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(26353)

(25727)

Власний капітал

-

-

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

161500

161500

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

4021

3278

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(626)

(310)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16150000

16150000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,03876)

(0,01920)

Повідомлення про проведення загальних зборів опублікованоу Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 53 від 19.03.2018.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Т.в.о. директора                                                                                             О.В. Солянін

19.03.2018

 

ІНФОРМАЦІЯ

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Дата розміщення: 19.03.2018

Приватне акціонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива" (далі – "Товариство") повідомляє, що відповідно до інформації, викладеної у реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному Центральним депозитарієм цінних паперів станом на 15.03.2018 для проведення персонального повідомлення акціонерів Товариства про проведення 19.04.2018 річних загальних зборів акціонерів Товариства:

    ·         загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 16 150 000 штук;

    ·         загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 16 150 000 штук.

Привілейовані акції Товариством не розміщувались.

Т.в.о. Директора                                                                                            О.В. Солянін


 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

Дата розміщення: 19.03.2018

Для участі (реєстрації) у річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далі – "Товариство") 19.04.2018 акціонер має надати (1) документ, який відповідно до чинного законодавства посвідчує його особу.

У випадку участі (реєстрації) у річних загальних зборах акціонерів Товариства 19.04.2018 представника акціонера, такий представник має надати (1) документ, який відповідно до чинного законодавства посвідчує його особу, а також (2) документ, відповідно до якого акціонером надано представнику повноваження для реєстрації та голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства 19.04.2018.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України є:

а) паспорт громадянина України;

б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

в) дипломатичний паспорт України;

г) службовий паспорт України;

ґ) посвідчення особи моряка;

д) посвідчення члена екіпажу;

е) посвідчення особи на повернення в Україну;

є) тимчасове посвідчення громадянина України;

Документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус є:

а) посвідчення водія;

б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

в) посвідка на постійне проживання;

г) посвідка на тимчасове проживання;

ґ) картка мігранта;

д) посвідчення біженця;

е) проїзний документ біженця;

є) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

ж) проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

Документами, відповідно до якого акціонером надано представнику повноваження для реєстрації та голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства 19.04.2018 можуть бути:

а) видана акціонером довіреність, оформлена відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 Закону України "Про акціонерні товариства";

б) документи, що підтверджують повноваження керівника юридичної особи (документ, що містить рішення про призначення керівника)

Т.в.о. Директора                                                                                            О.В. Солянін


 

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

з питань, включених до порядку денного річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива", які будуть проведені 19.04.2018

Дата розміщення: 19.03.2018

1.                  Обрання персонального складу лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

"Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів в особі Лавренка Олега Андрійовича.".

2.                  Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

"Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Дробота Сергія Анатолійовича, а секретарем річних загальних зборів акціонерів Іванова Олександра Георгійовича.".

3.                  Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів. Визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.

Проект рішення:

"1. Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів акціонерів:

- загальні збори провести без перерви. У випадку необхідності у перерві в роботі загальних зборів, рішення приймати додатково відкритим голосуванням;

- надати час: для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин; з питань порядку денного – до 2 хвилин з кожного питання та 5 хвилин на відповідь; виступи акціонерів – до 5 хвилин з кожного питання порядку денного;

- голосування з питань порядку денного має здійснюватися за правилом "одна акція – один голос", за виключенням питань порядку денного, рішення з яких приймається кумулятивним голосуванням;

- голосування з усіх питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування.

2. Затвердити наступний порядок засвідчення бюлетенів для проведення голосування та бюлетенів для проведення кумулятивного голосування: бюлетені для проведення голосування та бюлетені для проведення кумулятивного голосування засвідчувати підписом голови реєстраційної комісії зборів.".

4.                  Прийняття рішення за результатом розгляду звіту наглядової ради з 2017 рік.

Проект рішення:

"Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік (додається).".

5.                  Прийняття рішення за результатом розгляду звіту директора за 2017 рік.

Проект рішення:

"Затвердити звіт директора за 2017 рік (додається).".

6.                  Затвердження висновку ревізійної комісії, складеного за результатом перевірки фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

Проект рішення:

"Затвердити звіт ревізійної комісії, складений за підсумком перевірки фінансово-господарської діяльності у 2017 році.".

7.                  Прийняття рішення за результатом розгляду звіту ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення:

"Затвердити звіт ревізійної комісії за 2017 рік (додається).".

8.                  Затвердження річного звіту за 2017 рік.

Проект рішення:

"Затвердити річний звіт за 2017 рік".

9.                  Розподіл прибутку та збитків за результатом діяльності у 2017 році.

Проект рішення:

"У зв’язку з наявністю збитків розподіл прибутку за підсумком діяльності у 2017 році не здійснювати.".

10.              Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення:

"Припинити повноваження усіх членів ревізійної комісії.".

11.              Обрання  членів  ревізійної комісії.

Коментар:

Проект рішення відсутній та буде запропонований акціонерами відповідно до статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

12.              Обрання голови  ревізійної комісії.

Коментар:

Проект рішення відсутній та буде запропонований акціонерами відповідно до статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

13.              Стан виконання рішень питань № 17,18 ВЗСА від 20.04.2017 про "надання згоди на вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю, а саме на укладення з Акціонерним товариством "ТВЕЛ" додаткової угоди № 2 (далі - Додаткова угода) до договору № 4/2688-Д на поставку нестандартного обладнання".

Проект рішення:

"До 30.06.2018 т.в.о. директора ПрАТ "Завод ЯП" Соляніну О.В. доповісти акціонерам про виконання рішень питань № 17, 18 ПЗЗА від 20.04.2017.".

Т.в.о. Директора                                                                                            О.В. Солянін

Оголошення

Скановані матеріали 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій від 17.04.2018р.