Особлива інформація емітента (20.04.2018)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

тимчасово виконуючий обов'язки директора

     

Солянiн Олександр Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

20.04.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

26223, Кiровоградська обл., Маловискiвський район, селище мiського типу Смолiне, вулиця Козакова, будинок 7А

4. Код за ЄДРПОУ

37705342

5. Міжміський код та телефон, факс

+38(044)2893000 +38(044)2893000

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

78 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

24.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://plantnf.com.ua

в мережі Інтернет

25.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.04.2018

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

Комарова Ольга Володимирiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

19.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Комарової Ольги Володимирiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припинено. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства. Комарова О.В. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю. Комарова О.В. перебувала на посадi голови Ревiзiйної комiсiї Товариства протягом строку 20.04.2017-19.04.2018.

19.04.2018

припинено повноваження

член Ревiзiйної комiсiї

Шишенiна Алiса Юрiївна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

19.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Шишенiної Алiси Юрiївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припинено. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства. Шишенiна А.Ю. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю. Шишенiна А.Ю. перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства протягом строку 20.04.2017-19.04.2018.

19.04.2018

припинено повноваження

член Ревiзiйної комiсiї

Безотечество Людмила Олександрiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

19.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Безотечество Людмили Олександрiвни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припинено. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства. Безотечество Л.О. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю. Безотечество Л.О. перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства протягом строку 20.04.2017-19.04.2018.

19.04.2018

припинено повноваження

член Ревiзiйної комiсiї

Богомолов Олександр Сергiйович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

19.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Богомолова Олександра Сергiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припинено. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства. Богомолов О.С. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю. Богомолов О.С. перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства протягом строку 20.04.2017-19.04.2018.

19.04.2018

припинено повноваження

член Ревiзiйної комiсiї

Сичов Олександр Володимирович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

19.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Сичова Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припинено. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства. Сичов О.В. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю. Сичов О.В. перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства протягом строку 20.04.2017-19.04.2018.

19.04.2018

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Комарова Ольга Володимирiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

19.04.2018 рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) Комарову Ольгу Володимирiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства. Комарова О.В. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю. Протягом останнiх п’яти рокiв Комарова О.В. обiймала посади: головного експерта групи внутрiшнього аудиту АТ "ТВЕЛ" (2001-н.ч.); голови Ревiзiйної комiсiї Товариства (21.04.2016-19.04.2018). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

19.04.2018

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Доронiна Iрина Iванiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

19.04.2018 рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) Доронiну Iрину Iванiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства. Доронiна I.I. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю. Протягом останнiх п’яти рокiв Доронiна I.I. обiймала посади: iнженера ДК "Ядерне паливо" (2017-н.ч.); начальника виробничо-контрольної групи ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (01.04.2012-07.08.2017). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

19.04.2018

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Безотечество Людмила Олександрiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

19.04.2018 рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) Безотечество Людмилу Олександрiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства. Безотечество Л.О. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю. Протягом останнiх п’яти рокiв Безотечество Л.О. обiймала посади: начальника контрольно-ревiзiйного вiддiлу ДП «Луганськвугiлля» (02.2013-06.2014), головного економiста ДП «Луганська виконавча дирекцiя з лiквiдацiї шахт» ДП «Об’єднана компанiя «Укрвугiлляреструктуризацiя» (06.2014-12.2014), члена Ревiзiйної комiсiї Товариства (21.04.2016-19.04.2018). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

19.04.2018

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Богомолов Олександр Сергiйович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

19.04.2018 рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) Богомолова Олександра Сергiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства. Богомолов О.С. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю. Протягом останнiх п’яти рокiв Богомолов О.С. обiймав посади: Провiдного спецiалiста, головного спецiалiста, керiвника проекту, начальника вiддiлу у департаментi по спiвробiтництву з країнами СНД та Схiдної Європи АТ "ТВЕЛ" (2008-н.ч.), члена Ревiзiйної комiсiї Товариства (20.04.2017-19.04.2018). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

19.04.2018

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Сичов Олександр Володимирович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

19.04.2018 рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) Сичова Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства. Сичов О.В. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю. Протягом останнiх п’яти рокiв Сичов О.В. обiймав посади: головного спецiалiста управлiння контрольно-ревiзiйної дiяльностi АТ "ТВЕЛ" (2010-н.ч.); члена Ревiзiйної комiсiї Товариства (21.04.2016-19.04.2018). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

19.04.2018

обрано

Голова Ревiзiйної комiсiї

Комарова Ольга Володимирiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:

19.04.2018 рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – Товариство) члена Ревiзiйної комiсiї Комарову Ольгу Володимирiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства. Комарова О.В. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю. Протягом останнiх п’яти рокiв Комарова О.В. обiймала посади: головного експерта групи внутрiшнього аудиту АТ "ТВЕЛ" (2001-н.ч.); голови Ревiзiйної комiсiї Товариства (21.04.2016-19.04.2018). Голову Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.