Особлива інформація емітента (18.03.2019)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

тимчасово виконуючий обов'язки директора

     

Солянiн Олександр Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

18.03.2019

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

26223, Кiровоградська обл., Маловискiвський район, смт Смолiне, вул. Козакова, буд. 7А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

37705342

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 2893000 (044) 2893000

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.03.2019

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://plantnf.com.ua/

в мережі Інтернет

19.03.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

15.03.2019

припинено повноваження

член Наглядової ради

Тимошенко Михайло Олексiйович

1027739121

0

Зміст інформації:

15.03.2019 Приватним акцiонерним товариством «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – «Товариство») отримано повiдомлення акцiонера Товариства – Акцiонерного товариства «ТВЕЛ» (Росiйська Федерацiя) вих. № 4/1/3438 вiд 04.03.2019 про замiну члена Наглядової ради Товариства – представника АТ «ТВЕЛ» Тимошенка Михайла Олексiйовича. Новим членом Наглядової ради Товариства – представником АТ «ТВЕЛ» є Михайлов Денис Євгенович. Таким чином, з 15.03.2019:
- повноваження члена Наглядової ради Товариства – представника АТ «ТВЕЛ» Тимошенка Михайла Олексiйовича припиненi;
- Михайлов Денис Євгенович набув повноважень члена Наглядової ради Товариства – представника АТ «ТВЕЛ».
Лист АТ «ТВЕЛ» вих. № 4/1/3438 вiд 04.03.2019 сформовано та направлено Товариству на пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства»
Михайлов Денис Євгенович акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Тимошенко Михайло Олексiйович акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Акцiонерне товариство «ТВЕЛ» володiє 49,99 % простих iменних акцiй Товариства.
Змiни у складi посадових осiб обґрунтованi змiною у складi посадових осiб АТ «ТВЕЛ» та перерозподiлом посадових обов’язкiв мiж посадовими особами АТ «ТВЕЛ».
Тимошенко М.О. перебував на посадi члена Наглядової ради Товариства протягом строку з 03.11.2017 до 15.03.2019.

15.03.2019

обрано

член Наглядової ради

Михайлов Денис Євгенович

1027739121

0

Зміст інформації:

15.03.2019 Приватним акцiонерним товариством «Завод з виробництва ядерного палива» (далi – «Товариство») отримано повiдомлення акцiонера Товариства – Акцiонерного товариства «ТВЕЛ» (Росiйська Федерацiя) вих. № 4/1/3438 вiд 04.03.2019 про замiну члена Наглядової ради Товариства – представника АТ «ТВЕЛ» Тимошенка Михайла Олексiйовича. Новим членом Наглядової ради Товариства – представником АТ «ТВЕЛ» є Михайлов Денис Євгенович. Таким чином, з 15.03.2019:
- повноваження члена Наглядової ради Товариства – представника АТ «ТВЕЛ» Тимошенка Михайла Олексiйовича припиненi;
- Михайлов Денис Євгенович набув повноважень члена Наглядової ради Товариства – представника АТ «ТВЕЛ».
Лист АТ «ТВЕЛ» вих. № 4/1/3438 вiд 04.03.2019 сформовано та направлено Товариству на пiдставi Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства»
Михайлов Денис Євгенович акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Тимошенко Михайло Олексiйович акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Акцiонерне товариство «ТВЕЛ» володiє 49,99 % простих iменних акцiй Товариства.
Змiни у складi посадових осiб обґрунтованi змiною у складi посадових осiб АТ «ТВЕЛ» та перерозподiлом посадових обов’язкiв мiж посадовими особами АТ «ТВЕЛ».
Строк повноважень члена Наглядової ради Товариства – представника АТ «ТВЕЛ» Михайлова Дениса Євгеновича триває до прийняття рiшення про припинення його повноважень. Зазначений строк не може закiнчитись пiзнiше 20.04.2020.
Михайлов Д.Є. протягом останнiх 5 рокiв займав посади: керiвника з економiки та фiнансiв АТ «ТВЕЛ» (з 14.01.2019 по н.ч.), вiце-президента з трансформацiї АТ «IК «АБЕ» (07.2018-01.2019), заступника генерального директора з економiки та фiнансiв АТ «ПВГХО» (08.2015-06.2018), директора з економiки та фiнансiв ТОВ «Пензамолiнвест», ВАТ «Молочний комбiнат Пензенський», ТОВ УК «Дамате» (03.2015-08.2015), директора департаменту економiки та планування, директора з економiки та фiнансiв АТ «ПВГХО» (12.2012-08.2014).

Особлива інформація від 18.03.19.pdf