Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 18.04.2019

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА»

(далі – «Товариство»),

місцезнаходження: 26223, Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт. Смоліне, вул. Козакова, буд. 7А,

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори») відбудуться 18 квітня 2019 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 26223, Кіровоградська обл. Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Козакова, буд. 7А, каб. 1.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 18 квітня 2019 року з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин за адресою: 26223, Кіровоградська обл. Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Козакова, буд. 7А, каб. 1.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акціонера на Загальних зборах.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 00 хвилин 12 квітня 2019 року (дата, визначена рішенням Наглядової ради Товариства).

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного, та проекти рішень

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

 

Проект рішення:

 

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів в особі Лавренка Олега Андрійовича.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.

 

Проект рішення:

 

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Дробота Сергія Анатолійовича, а секретарем річних загальних зборів акціонерів Іванова Олександра Георгійовича.

3. Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Проект рішення:

 

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4. Звіт т.в.о. директора за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Проект рішення:

 

Затвердити звіт т.в.о директора за 2018 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Проект рішення:

 

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.

6. Розгляд висновку ревізійної комісії, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Затвердження висновку ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити висновок ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

 

Проект рішення:

 

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

8. Розподіл прибутку та збитків з підсумком 2018 року.

 

Проект рішення:

Не здійснювати розподіл прибутку у зв’язку з наявністю збитків за підсумком 2018 року.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів (права, надані відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства»)

Відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – «Закон») акціонери Товариства протягом строку від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, у робочі дні та робочий час у приміщенні Товариства за адресою: 26223, Кіровоградська обл. Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Козакова, буд. 7А, каб. 1, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

До початку Загальних зборів акціонери також можуть направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів.

Звертатися до т.в.о. генерального директора Соляніна Олександра Вікторовича, особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Місцезнаходження Товариства: 26223, Кіровоградська обл. Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Козакова, буд. 7А, каб. 1.

Довідки за телефоном: +380442893000.

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону, розміщено на офіційному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет за адресою http://plantnf.com.ua.

                                                                                                                               

5-2. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів відповідно до статті 38 Закону

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер відповідно до вимог статті 38 Закону має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (у разі доповнення порядку денного Загальних зборів питаннями про обрання персонального складу органів Товариства).

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

5-3. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 Закону може видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо участі та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

 1. Усього активів

139359

139170

 1. Основні засоби (за залишковою вартістю)

214

273

 1. Запаси

95

95

 1. Сумарна дебіторська заборгованість

46283

46283

 1. Гроші кошти та їх еквіваленти

17

 
 1. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-27202

-26353

 1. Власний капітал
   
 1. Зареєстрований статутний капітал

161500

161500

 1. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
   
 1. Поточні зобов'язання і забезпечення

5059

4021

 1. Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-849

-626

$112.  Середньорічна кількість акцій (шт.)

16150000

16150000

 1. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,05256

-0,03876

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Т.в.о. директора

______________

(підпис)

О.В.Солянін

   

18.03.2019 

(дата)

 

 

Повідомлення від 18.03.2019 про проведення річних загальних зборів