Особлива інформація емітента (24.09.2019)

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.09.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 59

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

тимчасово виконуючий обов'язки директора

     

Солянiн Олександр Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            26223 Маловискiвський район, смт Смолiне, Козакова, буд. 7А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            37705342

5. Міжміський код та телефон, факс

            (044) 2893000, (044) 2893000

6. Адреса електронної пошти

            Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

           

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://plantnf.com.ua/

24.09.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.09.2019

припинено повноваження

член Наглядової ради

Шуст Олександр Іванович

36282830

0

Зміст інформації:

24.09.2019 Приватним акцiонерним товариством "Завод з виробництва ядерного палива" (далi - "Товариство") отримано повiдомлення акцiонера Товариства - Державного концерну "Ядерне паливо" вих. № 07/594  вiд 24.09.2019 про замiну члена Наглядової ради Товариства - представника ДК "Ядерне паливо" Шуста Олександра Івановича. Новим членом Наглядової ради Товариства - представником ДК "Ядерне паливо" є Пахолок Лілія Іванівна. Таким чином, з 24.09.2019:

- повноваження члена Наглядової ради Товариства - представника ДК "Ядерне паливо" Шуста Олександра Івановича припиненi;

- Пахолок Лілія Іванівна набула повноважень члена Наглядової ради Товариства - представника ДК "Ядерне паливо".

Лист ДК "Ядерне паливо" вих. № 07/594 вiд 24.09.2019 сформовано та направлено Товариству на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства"

Пахолок Лілія Іванівна акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Шуст Олександр Іванович  акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Державний концерн "Ядерне паливо" володiє 50,000006 % простих iменних акцiй Товариства.

Змiни у складi посадових осiб обґрунтованi змiною у складi посадових осiб ДК "Ядерне паливо".

Шуст О.І. перебував на посадi члена Наглядової ради Товариства протягом строку з 20.04.2017 до 23.09.2019.

24.09.2019

обрано

член Наглядової ради

Пахолок Лілія Іванівна

36282830

0

Зміст інформації:

24.09.2019 Приватним акцiонерним товариством "Завод з виробництва ядерного палива" (далi - "Товариство") отримано повiдомлення акцiонера Товариства - Державного концерну "Ядерне паливо" вих. № 07/594  вiд 24.09.2019 про замiну члена Наглядової ради Товариства - представника ДК "Ядерне паливо" Шуста Олександра Івановича. Новим членом Наглядової ради Товариства - представником ДК "Ядерне паливо" є Пахолок Лілія Іванівна. Таким чином, з 24.09.2019:

- повноваження члена Наглядової ради Товариства - представника ДК "Ядерне паливо" Шуста Олександра Івановича припиненi;

- Пахолок Лілія Іванівна набула повноважень члена Наглядової ради Товариства - представника ДК "Ядерне паливо".

Лист ДК "Ядерне паливо" вих. № 07/594 вiд 24.09.2019 сформовано та направлено Товариству на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства"

Пахолок Лілія Іванівна акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Шуст Олександр Іванович  акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Державний концерн "Ядерне паливо" володiє 50,000006 % простих iменних акцiй Товариства.

Змiни у складi посадових осiб обґрунтованi змiною у складi посадових осiб ДК "Ядерне паливо".

Шуст О.І. перебував на посадi члена Наглядової ради Товариства протягом строку з 20.04.2017 до 23.09.2019.

Строк повноважень члена Наглядової ради Товариства - представника Державного концерну "Ядерне паливо" Пахолок Лілії Іванівни   триває до прийняття рiшення про припинення її повноважень. Зазначений строк не може закiнчитись пiзнiше  23.09.2022.

Пахолок Лілія Іванвна протягом останнiх 5 рокiв займала посади: начальника відділу правового забезпечення та корпоративних відносин ДК "Ядерне паливо" (з 01.2019 по т.ч.), начальника відділу нормативно-методологічного забезпечення (03.2011 - 06.2013) та начальника юридичного управління (07.2013 - 10.2018) Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому забезпеченню". 

Особлива інформація від 24.09.19.pdf