Особлива інформація емітента (28.10.2021)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.10.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ б/н

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

т.в.о. Директора

     

Солянін О.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

2. Організаційно-правова форма:

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            26223, Кіровоградська обл., смт Смоліне, вул. Козакова, буд. 7а

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            37705342

5. Міжміський код та телефон, факс:

            0442893000, 0442893000

6. Адреса електронної пошти:

            Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://plantnf.com.ua

28.10.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.10.2021

припинено повноваження

член Наглядової ради

Бiлан Олександр Михайлович

 

0

Зміст інформації:

Приватне акціонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива" (далі - "Товариство") повідомляє про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Бiлана Олександра Михайловича на підставі поданої ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням (припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління). Повноваження припинені на підставі пункту 1 частини першої статті 57 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата припинення повноважень - 27.10.2021.

Білан О.М. акціями Товариства не володіє (розмір пакета акцій - 0%).

Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані власним бажанням посадової особи припинити свої повноваження. Білан О.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Білан О.М. перебував на посаді члена Наглядової ради Товариства протягом строку з 20.04.2017 до 27.10.2021

Замість Білана О.М. на посаду члена Наглядової ради Товариства нікого не призначено (не обрано).