Повідомлення про проведення річних за 2013 рік загальних зборів акціонерів

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Завод з виробництва ядерного палива»!

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Завод з виробництва ядерного палива» (далі – Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: 37705342.

Місцезнаходження Товариства: Інд. 26223, Україна, Кіровоградська область, Маловисківський район, с.м.т. Смоліне, вулиця Козакова, будинок 7А.

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори), які відбудуться об 11 годині 00 хвилин, 23 квітня 2014 року за адресою: Україна, Кіровоградська область, Маловисківський район, с.м.т. Смоліне, вулиця Козакова, будинок 7А, каб. № 1.

Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 10:00 до 10:45.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 16 квітня 2014 року.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акціонера на Зборах.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: Україна, Кіровоградська область, Маловисківський район, смт. Смоліне, вулиця Козакова, будинок 7А, каб. № 1 з дня повідомлення про проведення Зборів з 10:00 до 17:00 з понеділка по п’ятницю до дня проведення Зборів, а в день проведення Зборів – у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, заступник начальника відділу корпоративної роботи Трошина Світлана Олександрівна.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1.       Про обрання персонального складу Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

2.       Про обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.

3.       Про затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів.

4.       Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

5.       Розподіл прибутку та збитків за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.

6.       Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства, складеного за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.

7.       Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

8.       Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

9.       Обрання нового складу ревізійної комісії.

10.     Обрання Голови ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показників

Період

Звітний

2013р.

Попередній 2012р.

Усього активів

497 818

161 297

Основні засоби

2 042

1 345

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

51

1

Сумарна дебіторська заборгованість

38 808

760

Грошові кошти та їх еквіваленти

402 810

159 189

Нерозподілений прибуток

(1 911)

(1 874)

Власний капітал

495 590

159 625

Статутний капітал

161 500

1 500

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

2 228

1 672

Чистий прибуток (збиток)

(37)

(1 874)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 

150 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

58

8

Т.в.о. Директора                                                                                                                      Р.Р. Кушнір

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 20.03.2014 р. у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 54 (1807).