Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Т.в.о.директора

     

Солянiн Олександр Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

37705342

4. Місцезнаходження

Кіровоградська , Маловискiвський район, 26223, смт. Смолiне, Козакова, 7А

5. Міжміський код, телефон та факс

(05258)32197 (05258)32197

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2017

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №80

 

27.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://plantnf.com.ua

в мережі Інтернет

27.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
1.Таблиця "Iнформацiя про одержанi лiзенцiїї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не заповнена ,тому що емiтент в звiтному роцi не отримував лiцензiй.
2.Емiтент не брав участi в створеннi жодних юридичних осiб, тому таблиця "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не заповнена.
3.Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється, тому що згiдно чинного законодавства, емiтенту не потрiбно проводити рейтингову оцiнку.
4.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється, тому що на пiдприємствi не передбачена посада корпоративного секретаря.
5.У зв'язку з тим , що у вiдповiдностi до вимог пункту 4.5 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженим Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 2826 вiд 03.12.2013 (далi – Положення), "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства, тому ця iнформацiя вiдсутня.
6.В усiх роздiлах звiту вiдсутнi паспортнi данi посадових осiб, у зв'язку iз не наданням згоди на їх оприлюднення.
7.«Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента», зокрема про фiзичних осiб, не розкривається, тому що фiзичнi особи, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента вiдсутнi.
8.Iнформацiя про дивiденди не заповнюється, тому що за пiдсумками роботи у 2014 роцi дивiденди не нараховувались i не виплачувались.
9.Емiтент не випускав процентнi облiгацiїї,дисконтнi облiгацiї,цiльовi(безпроцентнi),iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, iпотечнi облiгацiї,iпотечнi сертифiкати,сертифiкати ФОН,похiднi цiннi папери,тому таблицi "Процентнi облiгацiїї", "Дисконтнi облiгацiї", "Цiльовi(безпроцентнi)облiгацiї", "Iнформацiя про iншi цiннi папери", "Дисконтнi облiгацiї", "Цiльовi(безпроцентнi) облiгацiї", "Iнформацiя про iншi цiннi папери,випущенi емiтентом, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiїї, крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не заповненi.
10.За звiтний перiод емiтент не здiйснював викуп власних акцiй,тому таблиця "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду"не заповнена.
11.Акцiї емiтента випущенi в бездокументарнiй формi,тому таблиця "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв акцiй" не заповнена.
12.Не заповненi роздiли "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї","Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" оскiльки вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна,добувна промисловiсть,виробництво та розподiлення електроенергiї,газу,води тому вiдповiдна iнформацiя не зазначається.
13.Гарантiй третiм особам не надавалось,тому таблиця "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" не заповнена.
14.Роздiл «Звiт про корпоративне управлiння» не заповнений, оскiльки вiдповiдно до Положення, звiт про корпоративне управлiння заповнюється виключно фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств.
15.У зв' язку з тим, що випуск цiльових облiгацiй у звiтному перiодi не проводився "Звiт про стан об' єкта нерухомостi(у разi випуску цiльових облiгацiй,виконання зобов' язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)" вiдсутнiй.
16.Звiтнiсть емiтента складена вiдповiдно до нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АБ № 103412

3. Дата проведення державної реєстрації

02.12.2011

4. Територія (область)

Кіровоградська

5. Статутний капітал (грн)

161500000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

20

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

24.46 Виробництво ядерних матерiалiв

46.12 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами

46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами

10. Органи управління підприємства

Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. Органи управлiння Товариства - Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя, Директор. Повноваження та обов'язки посадових осiб визначаються Статутом Товариства та чинним законодавством України.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

фiлiя АТ «Укрексiмбанк» в м. Кропивницький

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26004000002023

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

фiлiя АТ «Укрексiмбанк» в м. Кропивницький

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

26004000002023

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дробот Сергiй Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

дв дв дв

4) рік народження**

0

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

2014-по теперiшнiй час - Генеральний директор ДК "Ядерне паливо"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 на невизначений строк

9) Опис

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Дробота Сергiя Анатолiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради. Дробот С.А.: є представником акцiонера Товариства Державного концерну "Ядерне паливо" (код ЄДРПОУ 36282830, мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Толстого, 59); акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Генерального директора ДК "Ядерне паливо" (2014-н.ч.); Заступника генерального директора з безпеки ДП "Схiдний гiрничо-збагачувальний комбiнат" (2009-2014); Голови Наглядової ради Товариства (2015-н.ч.). Члена Наглядової ради призначено на невизначений строк (строк повноважень членiв Наглядової ради не визначено Статутом Товариства). Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.
20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства члена Наглядової ради Дробота Сергiя Анатолiйовича обрано на посаду Голови Наглядової ради.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шуст Олександр Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

дв дв дв

4) рік народження**

0

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

2013-по теперiшнiй час - начальник вiддiлу перспективного розвитку та виробництва ДК "Ядерне паливо"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 на невизначений строк

9) Опис

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Шуста Олександра Iвановича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради. Шуст О.I.: є представником акцiонера Товариства Державного концерну "Ядерне паливо" (код ЄДРПОУ 36282830, мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Толстого, 59); акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Начальника вiддiлу маркетингу ТОВ "Дельфiн" (2011-2013); Iнженера управлiння капiтального будiвництва, Провiдного спецiалiста вiддiлу перспективного розвитку та виробництва, Начальника вiддiлу перспективного розвитку та виробництва ДК "Ядерне паливо" (2013-н.ч.). Члена Наглядової ради призначено на невизначений строк (строк повноважень членiв Наглядової ради не визначено Статутом Товариства). Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiлан Олександр Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

дв дв дв

4) рік народження**

0

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

2016-по теперiшнiй час - Радник Генерального директора ДК "Ядерне паливо"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 на невизначений строк

9) Опис

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Бiлана Олександра Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради. Бiлан О.М.: є представником акцiонера Товариства Державного концерну "Ядерне паливо" (код ЄДРПОУ 36282830, мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Толстого, 59); акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Радника Генерального директора ДК "Ядерне паливо" (2016-н.ч.); Директора департаменту корпоративних та майнових вiдносин, начальника управлiння майнових вiдносин Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України (2015-2016); Заступника Голови правлiння ДСФУ "Державний фонд сприяння молодiжному житловому будiвництву" (2011-2015). Члена Наглядової ради призначено на невизначений строк (строк повноважень членiв Наглядової ради не визначено Статутом Товариства). Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iванов Олександр Георгiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

дв дв дв

4) рік народження**

0

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

2005-по теперiшнiй час - генеральний представник АТ "ТВЕЛ" в Українi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 на невизначений строк

9) Опис

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Iванова Олександра Георгiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради. Iванов О.Г.: є представником акцiонера Товариства Акцiонерного товариства "ТВЕЛ" (резидент РФ, код 1027739121475, мiсцезнаходження: Росiя, м. Москва, вул. Велика Ординка, 24); акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Генеральний представник АТ "ТВЕЛ" в Українi (2005-н.ч.), Генеральний представник АТ "ТВЕЛ" у Словаччинi (2005-2013); члена Наглядової ради Товариства (2015-н.ч.). Члена Наглядової ради призначено на невизначений строк (строк повноважень членiв Наглядової ради не визначено Статутом Товариства). Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нiкiпєлова Наталiя Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

дв дв дв

4) рік народження**

0

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

2013 - по теп. час - старший вiце-президент АТ "ТВЕЛ";

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 на невизначений строк

9) Опис

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Нiкiпєлову Наталiю Володимирiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради. Нiкiпєлова О.В.: є представником акцiонера Товариства Акцiонерного товариства "ТВЕЛ" (резидент РФ, код 1027739121475, мiсцезнаходження: Росiя, м. Москва, вул. Велика Ординка, 24); акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: старшого вiце-президента АТ "ТВЕЛ" (2013-н.ч.); члена Наглядової ради Товариства (2015-н.ч.). Члена Наглядової ради призначено на невизначений строк (строк повноважень членiв Наглядової ради не визначено Статутом Товариства). Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Григор'єв Олег Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

дв дв дв

4) рік народження**

0

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

2015 - по теп. час - старший вiце-президент з комерцiї та мiжнародного спiвробiтництва АТ "ТВЕЛ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 на невизначений строк

9) Опис

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Григор’єва Олега Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради. Григор’єв О.А.: є представником акцiонера Товариства Акцiонерного товариства "ТВЕЛ" (резидент РФ, код 1027739121475, мiсцезнаходження: Росiя, м. Москва, вул. Велика Ординка, 24); акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Заступника виконавчого директора, виконавчого директора, директора департаменту по спiвробiтництву з країнами СНД та Схiдної Європи АТ "ТВЕЛ" (2007-2015), вiце-президента з комерцiї та мiжнародного спiвробiтництва АТ "ТВЕЛ" (2015-2016), Старшого вiце-президента з комерцiї та мiжнародного спiвробiтництва АТ "ТВЕЛ" (2016-н.ч.); члена Наглядової ради Товариства (2015-н.ч.). Члена Наглядової ради призначено на невизначений строк (строк повноважень членiв Наглядової ради не визначено Статутом Товариства). Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Даутов Азамат Муслiмович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

дв дв дв

4) рік народження**

0

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

2015-по теперiшнiй час - Начальник вiддiлу мiжнародного спiвробiтництва та комерцiйної дiяльностi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 на невизначений строк

9) Опис

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Даутова Азамата Муслiмовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради. Даутов А.М.: є представником акцiонера Товариства Державного концерну "Ядерне паливо" (код ЄДРПОУ 36282830, мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Толстого, 59); акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Радника генерального директора (2012-2013), Виконавчого директора (2013), Начальника управлiння мiжвiдомчої кооперацiї (2013-2014), Начальника вiддiлу мiжвiдомчої кооперацiї та комерцiйної дiяльностi (2014-2015), Начальника вiддiлу мiжнародного спiвробiтництва та комерцiйної дiяльностi (2015-н.ч.) в ДК "Ядерне паливо". Члена Наглядової ради призначено на невизначений строк (строк повноважень членiв Наглядової ради не визначено Статутом Товариства). Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Комарова Ольга Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

дв дв дв

4) рік народження**

0

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

2001 - до теперiшнього часу - головногий економiст групи внутрiшнього аудиту АТ "ТВЕЛ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства

9) Опис

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Комарову Ольгу Володимирiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Комарова О.В.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: головного економiста групи внутрiшнього аудиту АТ "ТВЕЛ" (2001-н.ч.); Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства (21.04.2016-20.04.2017). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.
20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства члена Ревiзiйної комiсiї Комарову Ольгу Володимирiвну обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сичов Олександр Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

дв дв дв

4) рік народження**

0

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

2010 - по теп. час - головний спецiалiст управлiння контрольно-ревiзiйної дiяльностi АТ "ТВЕЛ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2016 до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства

9) Опис

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Сичова Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Сичов О.В.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: головного спецiалiста управлiння контрольно-ревiзiйної дiяльностi АТ "ТВЕЛ" (2010-н.ч.); члена Ревiзiйної комiсiї Товариства (21.04.2016-20.04.2017). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Безотечество Людмила Олексадрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

дв дв дв

4) рік народження**

0

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

2014 - по теперiшнiй час - головний спецiалiст та в.о. начальника планово-фiнансового вiддiлу ДК "Ядерне паливо"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства

9) Опис

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Безотечество Людмилу Олексадрiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Безотечество Л.О.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: начальника контрольно-ревiзiйного вiддiлу ДП "Луганськвугiлля" (2013-2014); головного економiста ДП "Луганська виконавча дирекцiя з лiквiдацiї шахт" (2014); головного спецiалiста та в.о. начальника планово-фiнансового вiддiлу ДК "Ядерне паливо" (2014-н.ч.); члена Ревiзiйної комiсiї Товариства (21.04.2016-20.04.2017). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богомолов Олександр Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

дв дв дв

4) рік народження**

0

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

2008 - по теп. час - начальник вiддiлу у департаментi по спiвробiтництву з країнами СНД та Схiдної Європи АТ "ТВЕЛ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства

9) Опис

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Богомолова Олександра Сергiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Богомолов О.С.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: Провiдного спецiалiста, головного спецiалiста, керiвника проекту, начальника вiддiлу у департаментi по спiвробiтництву з країнами СНД та Схiдної Європи АТ "ТВЕЛ"(2008-н.ч.). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шишенiна Алiса Юрiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

дв дв дв

4) рік народження**

0

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

2014 - по теперiшнiй час - провiдний спецiалiст планово-фiнансового вiддiлу ДК "Ядерне паливо"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2017 до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства

9) Опис

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) Шишенiну Алiсу Юрiївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Шишенiна А.Ю.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: провiдного спецiалiста вiддiлу економiки та фiнансiв НАК "Енергетична компанiя України" (2012-2014); провiдного спецiалiста планово-фiнансового вiддiлу ДК "Ядерне паливо" (2014-н.ч.). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi виробничою необхiднiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Т.в.о.директора

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Солянiн Олександр Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

дв дв дв

4) рік народження**

0

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

2012-по теперiшнiй час - начальника вiддiлу лiцензування та якостi Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.07.2016 на невизначений строк

9) Опис

15.07.2016 рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi – Товариство) прийнято рiшення призначити Солянiна Олександра Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на посаду тимчасово виконуючого обов’язки (повноваження) директора Товариства. Рiшення Наглядової ради не мiстить пiдстав його прийняття. Солянiн О.В. акцiями Товариства не володiє (пакет акцiй Товариства - 0%). Призначення тимчасово виконуючого обов’язки (повноваження) директора обумовлено (обґрунтовано) виробничою необхiднiстю. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у Солянiна О.В. вiдсутня. Рiшення Наглядової ради не мiстить строк, на який Солянiна О.В. призначено на посаду тимчасово виконуючого обов’язки (повноваження) директора. Протягом останнiх п'яти рокiв Солянiн О.В. перебував на посадах: заступника головного iнженера Державного аварiйно-технiчного центру, який у подальшому було реорганiзовано у ВП "Аварiйно-технiчний центр ДП НАЕК "Енергоатом" (з квiтня 2006 року до сiчня 2011 року); начальника вiддiлу лiцензування та якостi Товариства (з грудня 2012 року по теперiшнiй час).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Державний концерн "Ядерне Паливо"

36282830

01001 Україна м. Київ вул. Хрещатик, б.34

8075001

50.000006

 

8075001

0

0

0

Вiдкрите акцiонерне товариство "ТВЕЛ"

1027739121

Росiйська федерацiя м. Москва вул. В. Ординка, б.24

8074999

49.999994

 

8074999

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

0

0 0 0

0

0

 

0

0

0

0

Усього

16150000

100

 

16150000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

21.04.2016

Кворум зборів**

100

Опис

1) Обрання персонального складу лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива».
2) Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива».
3) Затвердження регламенту рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива».
4) Прийняття рiшення за результатом розгляду звiту наглядової ради ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» за 2015 рiк.
5) Прийняття рiшення за результатом розгляду звiту директора ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» за 2015 рiк.
6) Затвердження висновку ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», складеного за пiдсумком перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» у 2015 роцi.
7) Прийняття рiшення за результатом розгляду звiту ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» за 2015 рiк.
8) Затвердження рiчного звiту ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» за 2015 рiк.
9) Розподiл прибутку та збиткiв за пiдсумком дiяльностi ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» за 2015 рiк.
10) Припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива».
11) Обрання членiв ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива».
12) Обрання голови ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива».


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

"Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 482-52-07

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Опис

Депозитарiй надає послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах емiтента, зарахування цiнних паперiв на рахунки емiтентiв унаслiдок депонування глобального/тимчасового глобального сертифiкату випуску, зареєстрованого в бездокументарнiй формi, формування реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (в електронному та паперовому виглядi) та iнформацiйних довiдок, що формуються на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та надання довiдок про стан рахунку у цiнних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ «Аудиторська фiрма «БЛИСКОР ГАРАНТ»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

16463676

Місцезнаходження

01042 Україна м. Київ Печерський м. Київ бульвар М. Приймаченко, 1/27

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0218

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(044) 379-32-30

Факс

(44) 379-32-30

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Надання послуг у сферi бухгалтерського облiку й аудиту.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18.12.2012

232/1/2012

НКЦПФР

UA4000130686

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10

16150000

161500000

100

Опис

Цiннi папери розмiщенi в повному обсязi; Факти лiстингу (делiстингу) - вiдсутнi, на зовнiшних та внутрiшних ринках не подавались, заяви для допуску на бiржi не подавались; Додатково цiнних паперiв у звiтному роцi товариство не емiтувало.
Четвертий випуск був зараєстрований НКЦПФР за номером №164/1/2013-Т вiд 29.10.13. Номiнальна вартiсть акцiї: 10грн. Випущено 67 200 000 шт. простих iменних акцiй на загальну суму 672 000 000 грн 00 коп. Форма iснування бездокументарна. Цей випуск скасовано рiшенням НКЦПФР №53-КФ-СТ-А вiд 18.02.2014 р.

 

01.11.2011

501/1/11

НКЦПФР

UA4000130686

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10

150000

1500000

100

Опис

Цiннi папери розмiщенi в повному обсязi; Факти лiстингу (делiстингу) - вiдсутнi, на зовнiшних та внутрiшних ринках не подавались, заяви для допуску на бiржi не подавались; Додатково цiнних паперiв у звiтному роцi товариство не емiтувало.
Другий випуск був зараєстрований НКЦПФР за номером №166/1/12-Т вiд 04.09.12. Номiнальна вартiсть акцiї: 10грн. Випущено 16 000 000 шт. простих iменних акцiй на загальну суму 160 000 000 грн 00 коп. Форма iснування бездокументарна. Цей випуск скасовано рiшенням НКЦПФР №60-КФ-СТ-А вiд 22.11.2012 р.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

735

345

0

0

735

345

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

72

12

0

0

72

12

транспортні засоби

566

291

0

0

566

291

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

97

42

0

0

97

42

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

735

345

0

0

735

345

Опис

Термiн та умови користування основними засобами визначається наказом керiвника при введеннi в експлуатацiю.
Залишкова вартiсть основних засобiв на початок перiоду складала 735 тис.грн.
Амортизацiя основних засобiв за 2016 рiк становить 390 тис.грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду становить 345 тис.грн.
В 2016 роцi було придбано основних засобiв на суму 0грн.
Ступiнь зносу основних засобiв становить 47%.
Основнi засоби використовуються в повнiй мiрi i за їх при значенням. Всi основнi засоби перебувають у власностi товариства.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

139053

138484

Статутний капітал (тис. грн.)

161500

161500

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

0

0

Опис

Вартiсть чистих активiв розраховувалась вiдповiдно до методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, а саме за формулою: Чистi активи=(Необоротнi активи+Оборотнi активи+Витрати майбутнiх перiодiв)- ( Довгостроковi зобов'язання+Поточнi зобов'язання+Забезпечення наступних виплат i платежiв+Доходи майбутнiх перiодiв)

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує розмiр скоригованого статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України(!!!!!!!!!)

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

3278

X

X

Усього зобов'язань

X

3278

X

X

Опис:

За даними бухгалтерського облiку ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», станом на 31.12.2016 р. загальна сума зобов’язань становить 3278 тис. грн., що вiдповiдає даним Балансу, яка складається з:
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 1020 тис. грн.;
кредиторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом станом на 31.12.2016 р. складає 401 тис. грн.;
розрахунки зi страхуванням станом на 31.12.2016 р. складає 508 тис. грн.;
кредиторська заборгованiсть по розрахунках з оплати працi станом на 31.12.2016 р. складає 993 тис. грн.;
iншi поточнi зобов’язання, загальна сума яких складає 356 тис. грн.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

25.04.2016

25.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

15.07.2016

15.07.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ «Аудиторська фiрма «БЛИСКОР ГАРАНТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

16463676

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01042, м. Київ, бульвар М. Приймаченко, 1/27

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Сертифiкат АПУ 0218 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

дв дв дв дв

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ незалежного аудитора)
ПРО ДОСТОВIРНIСТЬ ТА ПОВНОТУ РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Приватного акцiонерного товариства
«Завод з виробництва ядерного палива»

станом на 31 грудня 2016 року


Нацiональнiй комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку
Акцiонерам
Наглядовiй Радi

Директору Приватного акцiонерного товариства
«Завод з виробництва ядерного палива»
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива», яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк, Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методам) за 2016 рiк, Звiт про власний капiтал за 2016 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2014 року, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту вiдповiдно до Рiшення Аудиторської Палати України № 320/1 вiд 29.12.2015 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Положеннями (Стандарти)бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2014 року, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту вiдповiдно до Рiшення Аудиторської Палати України № 320/1 вiд 29.12.2015р. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттi у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстави для висловлення умовно–позитивної думки:
Аудиторська перевiрка була призначена пiсля 31 грудня 2016 року, тому аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних основних засобi, запасiв та незавершеного будiвництва. Цю процедуру виконала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру згiдно до вимог дiючого законодавства за наказом №2 вiд 22.11.2016р.
Аудитор не отримав достатнiх та прийнятних доказiв у виглядi прямої письмової вiдповiдi вiд третьої сторони, що до розмiру дебiторської заборгованостi у сумi 3945,5 тис. грн. Це не дає нам пiдстав для висловлення впевненостi, щодо тверджень по вказанiй статтi;
ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» та станом на 31.12.2016 року має непокритi збитки у розмiрi 25727тис. грн. Наявнiсть збиткiв є суттєвою невизначенiстю, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання безперервно продовжувати свою дiяльнiсть. Товариство може не бути здатним реалiзувати свої активи та погасити свої зобов’язання в звичайному ходi своєї дiяльностi. В ходi перевiрки аудитор не може дати абсолютної гарантiї щодо вiдсутностi iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570 «Безперервнiсть»;
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016 р. менше розмiру статутного капiталу на 25725 тис. грн., що не вiдповiдає вимогам п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України та є меншою пiсля закiнчення другого фiнансового року, що перевiрявся аудитором, товариство було зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.
Аудитор не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обґрунтування думки, з питань, описаних вище, але доходять висновку чи можливий їх вплив на фiнансову звiтнiсть виявлених викривлень може бути суттєвим, але не всеохоплюючим.

УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» на 31 грудня 2016 р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку.

Iншi питання
Окремий фiнансовий звiт суб’єкта ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» за 2015 рiк був перевiрений iншим аудитором, який висловив модифiковану думку щодо цiєї звiтностi 15 квiтня 2016 року.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

Можливiсть (спроможнiсть) Товариства безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть протягом найближчих 12 мiсяцiв:
Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервнiсть» аудитор розглянув вiдповiднiсть використання управлiнським персоналом ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», припущення про безперервнiсть його дiяльностi, а також на пiдставi отриманих аудиторських доказiв прийшов до висновку, що ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», iснують сумнiви щодо здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Проте аудитор не може передбачити майбутнi подiї або обставини, що можуть причинити припинення дiяльностi ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», на безперервнiй основi.
Вiдповiднiсть прийнятої керiвництвом Товариства облiкової полiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та Нацiональним Положенням (стандартам)бухгалтерського облiку в Українi:
Концептуальною основою фiнансової звiтностi ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, є Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-XIV, iз змiнами та доповненнями, Стандарти бухгалтерського облiку в Українi, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999 року № 87 та зареєстрованi в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 21.06.1999 р. за № 391/3684.
Положення про облiкову полiтику ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» затверджене Наказом № 3 вiд 10.01.2014 року. Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена директором Товариства вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку/
Основнi припущення облiкової полiтики
Валюта ведення облiку вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України – гривня.
Доходи та витрати визначаються за методом нарахування.
Порiг суттєвостi встановлено на рiвнi:
- Окремих об’єктiв облiку, що належать до активiв, зобов’язань та власного капiталу пiдприємства -5% пiдсумку всiх активiв, зобов’язань та власного капiталу;
- Окремих об’єктiв доходiв i витрат -2% чистого прибутку (збитку) пiдприємства;
- Проведення переоцiнки або зменшення користавати об’єктiв основний засобiв – вiдхилення залишкової вартостi вiд їхньої справедливої вартостi у розмирi 10% такого вiдхилення;
- Визначення подiбних активiв – рiзниця мiж справедливою вартiстю об’єктiв обмiну не повинна перевищувати 10%
Принципи i методи вiдображення в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi господарських операцiй, активiв, зобов’язань тощо, обумовленi прийнятою облiковою полiтикою, в цiлому вiдповiдають концептуальнiй основi фiнансової звiтностi, передбаченiй Положеннями (Стандарти)бухгалтерського облiку.
Перевищення вартостi чистих активiв фiнансової Товариства над зареєстрованим розмiром статутного капiталу станом на кiнець звiтного перiоду:
Розрахунок розмiру власного капiталу ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», за результатами господарської дiяльностi за даними фiнансової звiтностi наведений нижче:
Розрахунок розмiру власного капiталу за даними Балансу
.
№ з/п Найменування показника На 31.12.15
На 31.12.16
1 2 3 4
1. Статутний капiтал (ряд. 1400 Балансу), в тис. грн. 161500 161500
2. Додатковий капiтал (ряд. 1410 Балансу), в тис. грн. 2 2
3. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
(ряд. 1420 Балансу), в тис. грн. (25417) (25727)
4. Власний капiтал
(ряд.1 + ряд.2 + ряд.3), в тис. грн. 136085 135775
Результати розрахунку вартостi чистих активiв Товариства за 2016 рiк наведенi нижче:
тис. грн.
Вартiсть майна
(загальна сума активiв) Загальна сума зобов'язань,
у тому числi страхових Вартiсть чистих активiв
(гр. 1 – гр. 2)
1 2 3
139053 3278 135 775
Результати порiвняння розмiру вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу у вiдповiдностi до статтi 144 Цивiльного кодексу України наведенi в таблицi нижче:
тис. грн.
Рiк Вартiсть чистих активiв Статутний капiтал Рiзниця
(гр. 2 – гр. 3)
1 2 3 4
2016 р. 135 775 161500 -25725
За даними таблицi вбачається, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi вартiсть чистих активiв ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», нижче розмiру Статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме є вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.
Стан корпоративного управлiння
Корпоративне управлiння ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», здiйснюється згiдно вимог чинного законодавства України.
Так, в Статутi Товариства (в редакцiї затвердженої позачерговими загальними зборами Приватного акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (протокол № 8 вiд 23.08.2013р.) та зареєстрованого Державно. Реєстрацiйною службою 06.09.2013 номер запису 1431105005000677,) закрiпленi мета та предмет дiяльностi Товариства, права акцiонерiв та умови їх дотримання, функцiї органiв управлiння Товариства, система монiторингу та контролю за дiяльнiстю Товариства, функцiї посадових осiб Товариства, порядок розкриття iнформацiї про Товариство, умови iснування Товариства в суспiльствi.
ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», дотримується затверджених процедур та правил власної корпоративної поведiнки, закрiплених у зазначеному вище Статутi.
Отже, наявнiсть та функцiонування корпоративного управлiння пiдтверджується:
статутними документами;
протоколами зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї
iснуванням органiв управлiння, а саме: Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї;
наявнiстю iнформацiї про дiяльнiсть Товариства та її фiнансовi результати, яка затверджуються щорiчно Ревiзiйною комiсiєю й аудиторською фiрмою, та розповсюджуються на Загальних зборах акцiонерiв з розмiщенням у ЗМI та мережi Iнтернет;
iншими документами, пов’язаними з фiнансово-господарською дiяльнiстю.
Виконання значних правочинiв
Статутом Товариства (в редакцiї затвердженої позачерговими загальними зборами Приватного акцiонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» (протокол № 8 вiд 23.08.2013р.) та зареєстрованого Державною Реєстрацiйною службою 06.09.2013 номер запису 1431105005000677) визначенi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, а саме: ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Товариство не виконувала значнi правочини у 2016 роцi, суми яких перевищували 25 вiдсоткiв вiд вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (139053 тис. грн.) вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi прийняття рiшення Наглядовою радою про вчинення всiх значних правочинiв, та дiйшов висновку, що Товариство дотримувалась вимог законодавства з виконання значних правочинiв.
Iнформацiя про дiї, що визначенi частиною першою ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»
Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi її цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», наведена в таблицi нижче :

з/п Перелiк подiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2016 роцi
1. Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу
не було
2. Прийняття рiшення про викуп власний акцiй
не було
3. Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi
не було
4. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу
не було
5. Змiна складу посадових осiб Товариства Призначено Тво нового директора Протокол засiдання Наглядової ради вiд 15.07.2016 № 50
6. Змiна власникiв часток, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу Не було
7. Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв
не було
8. Рiшення вищого органу емiтента про змiни розмiру статутного капiталу не було
9. Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю
не було
10. Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента
не було
Iнформацiя про активи, зобов’язання та чистий прибуток
Станом на 31.12.2016 р. загальнi активи ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», в порiвняннi з даними на початок 2016 року збiльшились на 565 тис. грн. (або на 0,4%) i вiдповiдно складають 139053 тис. грн.
Збiльшення активiв вiдбулось за рахунок зростання розмiрiв поточної заборгованостi та незавершеного капiтального будiвництва.
Iнформацiя за видами iнших активiв розкрита у фiнансовiй звiтностi ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», вiдповiдних Положень(стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв.
Необоротнi активи
Необоротнi активи ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», включають:
Нематерiальнi активи;
Основнi засоби (комп’ютерне устаткування, меблi,, офiсна технiка, автомобiлi та iншi);
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.

Облiк нематерiальних активiв.
Облiк нематерiальних активiв пiдприємства органiзований у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 8 “ Нематерiальнi активи”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 242 вiд 18.10.99 року. Станом на 31.12.2016 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 87 тис. грн., накопичена амортизацiя –62 тис. грн., залишкова вартiсть – 25 тис. грн.;
Облiк основних засобiв.
Облiк основних засобiв пiдприємства вiдповiдає вимогам Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 92 вiд 27.04.2000 року. Станом на 31.12.2007 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 1224тис. грн., накопичена амортизацiя – 879тис. грн., залишкова вартiсть –345тис. грн.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2016 р становлять 92265 тис. грн. та складаються з вартостi незавершеного будiвництва заводу.

Оборотнi (поточнi) активи
Оборотнi активи представленi фiнансовими активами:
запасiв;
дебiторською заборгованiстю;
грошовими коштами у нацiональнiй валютi.
Запаси
Оцiнка вартостi ТМЦ при оприбуткуваннi на баланс в цiлому вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 9 «Запаси», затвердженого наказом КМУ вiд 02.11.1999 р. № 751/4044 з подальшими змiнами. Станом на 31.12.2016р. залишок виробничих запасiв рахуються в сумi 95 тис. грн.
На протязi 2016 року не вiдбувався рух запасiв.
Облiк дебiторської заборгованостi.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами станом на 31.12.2016 складає 46170 тис. грн. Основна сума заборгованостi в розмiрi 42 106 тис. грн., це заборгованiсть за обладнання перед АО «ТВЭЛ» (Росiя).
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», станом на 31.12.2016 року становить – 153 тис. грн., що пiдтверджується даними бухгалтерського облiку.
Облiк дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 «Дебiторська заборгованiсть».
Облiк грошових коштiв.
Станом на 31.12.2016 року залишкiв грошових коштiв на рахунках ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» не облiковується.
Зобов’язання
Визнання та оцiнка зобов’язань вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 «Зобов’язання» затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 20 вiд 31.01.2000 року.
Iнформацiя за видами зобов’язань розкрита у фiнансовiй звiтностi ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України, за видами статей, що вказанi нижче.
За даними бухгалтерського облiку ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», станом на 31.12.2016 р. загальна сума зобов’язань становить 3278 тис. грн., що вiдповiдає даним Балансу, яка складається з:
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 1020 тис. грн.;
кредиторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом станом на 31.12.2016 р. складає 401 тис. грн.;
розрахунки зi страхуванням станом на 31.12.2016 р. складає 508 тис. грн.;
кредиторська заборгованiсть по розрахунках з оплати працi станом на 31.12.2016 р. складає 993 тис. грн.;
iншi поточнi зобов’язання, загальна сума яких складає 356 тис. грн.

Фiнансовий результат
Момент реалiзацiї визначався за допомогою вимог П(С)БО № 15 «Дохiд», затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99 р. № 290 (зi змiнами й доповненнями).
Визнання витрат вiдбувалось за допомогою вимог П(С)БО № 16 «Витрати», затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99 р. № 318 (iз змiнами та доповненнями).
Формування чистого прибутку (збитку) проводилось за допомогою вимог П(С)БО № 3 «Звiт про фiнансовi результати». Фiнансовий результат вiд дiяльностi Товариства за певний перiод може визначатись як прибуток або збиток.
Всi доходи та витрати Товариства, незалежно вiд порядку оподаткування та джерел фiнансування, вiдображаються за вiдповiдними рахунками в балансi Товариства вiдповiдно.
Доходи за 2016 рiк становлять 933 тис. грн. та складаються:
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв (автомобiль, меблi, технiка) -445,2 тис. грн.,
Дохiд вiд операцiйної оренди- 54 тис. грн.
Iнших доходiв, суми дотацiй з Державного бюджету (ПФУ) - 434,2 тис. грн.
Загальна сума витрат за 2016р. становить 1243 тис. грн.
Витрати складаються:
судовий збiр за подання апеляцiйної скарги до Київського апеляцiйного суду м. Києва у справi за позовом ПРАТ «Завод ЯП» до ТОВ «Пiвдененергомонтаж» про стягнення заборгованостi -80,4 тис. грн
штраф, пеня за несвоєчасну сплату ЄСВ згiдно вимоги про сплату боргу (недоїмки) вiд 01.02.2016 року - 54,1 тис. грн.
iнфляцiйнi витрати, 3 % рiчних, витрати зi сплати судового збору, що пiдлягають вiдшкодуванню ДП «Державний науково-технiчний центр з ядерної та радiацiйної безпеки» згiдно рiшення господарського суду Кiровоградської областi вiд 25.12.2015 року - 153,2 тис. грн.
виконавчий, судовий збiр - 85,1 тис. грн.;
амортизацiї в сумi 159 тис. грн.;
витрат на оплату працi – 267 тис. грн.
Вiдрахувань на соцiальнi заходи в розмiрi - 52 тис. грн.;
Iншi операцiйнi витрати – 392,2 тис. грн.
Основним узагальнюючим показником фiнансових результатiв господарської дiяльностi Товариства є прибуток. Прибутком Товариства, пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат, перерахування податкiв до державного бюджету та сплати iнших обов’язкових вiдрахувань, згiдно з чинним законодавство самостiйно розпоряджається Товариство в особi Загальних зборiв учасникiв та уповноважених нами органiв.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
За 2016 рiк сума збиток ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» склав 310 тис. грн. Непокритий збиток Товариства станом на 31 грудня 2016 року становить 25727 тис. грн.
Фактори, якi вплинули на розмiр чистого прибутку.
Аналiз фiнансових результатiв Товариства за 2016 рiк свiдчить, що товариство не веде прибуткову господарську дiяльнiсть. Дiяльнiсть є збитковою. Основна причина такого стану справ, це те що завод знаходиться на стадiї будiвництва та не здiйснює свою основну господарську дiяльнiсть.
Iнформацiя стосовно розрахунку та аналiзу показникiв лiквiдностi, фiнансової стабiльностi та рентабельностi ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», наведена у Додатку № 1 до цього Аудиторського висновку.
Iншi елементи
Основнi вiдомостi про товариство
Повне найменування Приватне акцiонерне товариство «Завод з виробництва ядерного палива»
Iдентифiкацiйний код, зазначений в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв 37705342
Мiсцезнаходження
26223, Кiровоградська обл., Маловискiвський район, селище мiського типу Смолiне, вулиця Козакова, будинок 7А.
Дата державної реєстрацiї
02.12.2011 р.
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв вiд 30.01.2015р.
номер запису 1 431 102 0000 000677.
Орган, що видав Виписку
Державна реєстрацiйна служба України
Дата внесення останнiх змiн до установчих документiв 30 серпня 2016 року
Види дiяльностi.
24.46 Виробництво ядерних матерiалiв
46.12 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами
46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами
71.20 Технiчнi випробування та дослiдження
38.11 Збирання безпечних вiдходiв
Основнi види дiяльностi
згiдно Засновницького договору Фiнансовi послуги:
1. Надання фiнансових кредитiв за рахунок власних коштiв;
2. Надання фiнансових кредитiв за рахунок залучених коштiв
Супутнi послуги:
3. Оцiнка заставленого майна вiдповiдно до чинного законодавства та/або умов договору;
4. Надання посередницьких послуг зi страхування предмета застави на пiдставi агентського договору за страховою компанiєю;
5. Реалiзацiя заставленого майна вiдповiдно до чинного законодавства та/або умов договору
Свiдоцтво Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України про реєстрацiю фiнансової установи ЛД № 98 вiд 15.09.2004 р. Реєстрацiйний номер фiнансової установи 15100947
Лiцензiя на право проведення дiяльностi з надання фiнансових кредитiв за рахунок залучених коштiв – Розпорядження № 195 вiд 21.01.2016 р.
Керiвник Солянiн Олександр Вiкторович
Головний бухгалтер Посада вакантна
Кiлькiсть працiвникiв 4 чол.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Повна найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ»
Iдентифiкацiйний код, зазначений в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв 16463676
Мiсцезнаходження 01042, м. Київ, Печерський район,
бульвар Марiї Приймаченко, 1/27
Дата державної реєстрацiї 09.11.1993 р.
Свiдоцтво АПУ Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0218, виданого згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за № 98, дiя якого подовжена до24.09.2020 р. рiшенням Аудиторської палати України № 315/3 вiд 29.09.2015 р.
Свiдоцтво НКЦПФР
Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер свiдоцтва 348 серiя та номер Свiдоцтва П 000348, строк дiї Свiдоцтва: з 29.01.2016 р. по 24.09.2020 р.

Дата видачi Аудиторського висновку (звiту): 10 квiтня 2017 року
Київ, Україна
Генеральний директор Вавiлова В. В.
Сертифiкат АПУ серiї А № 004056 вiд 24.12.1999 р.

Додаток № 1
АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ ЛIКВIДНОСТI, ФIНАНСОВОЇ СТАБIЛЬНОСТI та РЕНТАБЕЛЬНОСТI
Висновки базуються на пiдставi розрахункiв показникiв лiквiдностi, фiнансової стабiльностi та рентабельностi ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», за 2016 р., наведених у Довiдцi про фiнансовий стан нижче.
1. К о е ф i ц i є н т и л i к в i д н о с т i
1.1. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує достатнiсть ресурсiв товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань.
Значення показника (14,2) є вище за норму. Це свiдчить про достатню можливiсть ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», оплатити рахунки по власних поточних зобов'язаннях.
1.2. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi вiдображає платiжнi можливостi товариства по оплатi поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами. Цей коефiцiєнт розраховується за винятком менш лiквiдної частини активiв - виробничих запасiв, якi виключаються з розрахунку ще й тому, що кошти, якi можна одержати в результатi змушеної реалiзацiї, можуть бути значно нижче цiн придбання.
У нашому випадку цей показник на 31.12.2016р. дорiвнює 14,1 що є вищим за норму i також вказує на можливiсть ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», сплатити свої поточнi зобов’язань.
1.3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi розраховується як вiдношення коштiв i їхнiх еквiвалентiв i поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яку частину короткострокових боргових зобов'язань товариство може погасити негайно.
Показник становить 0 i є нижче за нормативне значення, що не дає пiдстави говорити про достатню можливiсть ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», негайного погасити свої поточнi борговi зобов'язання.
Iншими словами – це пiдтверджує, що ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», не може погасити своїми власними коштами 100% своїх поточних короткострокових зобов'язань.
2. К о е ф i ц i є н т и ф i н а н с о в о ї с т а б i л ь н о с т i
2.1. Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв розраховується як спiввiдношення залучених i власних коштiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд перших.
Значення цього показника (0,02) свiдчить про не залежнiсть ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», вiд позикових коштiв iнвесторiв i кредиторiв..
2.2. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу й показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi коштiв, авансованих у його дiяльнiсть.
Значення цього показника (41,4) є вище за норму й означає фiнансову незалежнiсть ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива»,
3. К о е ф i ц i є н т и р е н т а б е л ь н о с т i
3.1. Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi розраховується як вiдношення чистого прибутку пiдприємства до чистої виручки вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг), його збiльшення характеризує ефективнiсть господарської дiяльностi пiдприємства.
За даними розрахункiв цей показник дорiвнює -0,6 на 31.12.2016 року. Тобто протягом звiтного перiоду ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива»,» отримувало збитки вiд дiяльностi.
3.2. Коефiцiєнт рентабельностi активiв характеризує рiвень прибутку, що створений всiма активами пiдприємства, якi знаходяться в його використаннi згiдно балансу.
За даними розрахункiв цей показник становить -0,002. Тобто це вказує на те, що на кожну гривню активiв ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива», припадає 0,002 грн. збитку.
ДОВIДКА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива»,
за 2016 рiк
Вiдповiдно до даних фiнансової звiтностi проведений аналiз коефiцiєнтiв лiквiдностi (платоспроможностi), фiнансової стiйкостi та рентабельностi, розрахунок яких наданий нижче.
№ з/п Показники Данi на 31.12.15 Данi на 31.12.16 Примiтки
1. Показники лiквiдностi (платоспроможностi)
1.1
КЛ 1 (загальної лiквiдностi) :
пiдсумок роздiлу II активу
пiдсумок роздiлу III пасиву 19,4 14,2 Норма:
>=2
1.2
КЛ 2 (поточної лiквiдностi) :
пiдсумок роздiлу II активу – рядок 1100
пiдсумок роздiлу III пасиву 19,3 14,1 Норма:
0,6-0,8
1.3
К 3 (абсолютної лiквiдностi) :
рядок 1160 + рядок 1165
пiдсумок роздiлу III пасиву 0,03 0 Норма:
0,2-0,25
2. Показники фiнансової стабiльностi
2.1 КСК (структури капiталу) :
пiдсум. розд. II пасиву + пiдсум. розд. III пасиву
пiдсумок роздiлу I пасиву 0,02 0,02
Норма:
=<1,0
2.2 КФН (фiнансової незалежностi) :
пiдсумок роздiлу I пасиву
пiдсум. розд. II пасиву + пiдсум. розд. III пасиву 56,7 41,4 Норма:
>=0,2
3. Показники рентабельностi
3.1
КРД (рентабельностi дiяльностi) :
чистий прибуток/збиток (рядок 2350/2355 Звiту про фiн. результати)
чистий дохiд (рядок 2000 Звiту про фiн. результати) -2,4 -0,6 Норма:
> 0
3.2
КРА (рентабельностi активiв):
прибуток/збиток (рядок 2290/2295 Звiту про фiн. результати)
валюта балансу (рядок 1300 або 1900 Балансу) -0,02 -0,002 Норма:
> 0

10 квiтня 2017 року
Київ, Україна
Генеральний директор Вавiлова В. В.
Сертифiкат АПУ серiї А № 004056 вiд 24.12.1999 р.

 
 
 


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

3

2

3

2014

4

3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): немає

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): немає

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

X

 

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): немає

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

7

членів наглядової ради - акціонерів

 

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

 
 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

13

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

немає

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Розмiр винагороди членам Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): немає

 

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

немає

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 5 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

немає

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

немає

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитора було змiнено вiдповiдно до рiшення Наглiдової ради. Рiшення не мiстило причин змiни аудитора.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства в минулому роцi проводила Ревiзiйна комiсiя як орган управлiння Товариства та зовнiшнiй незалежний аудитор, затверджений Наглядовою радою Товариства.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

 

Інше (запишіть)

немає

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

X

 

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): немає

   

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: немає

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: немає

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

немає

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

за ЄДРПОУ

37705342

Територія

 

за КОАТУУ

3523155700

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

24.46

Середня кількість працівників

4

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

26223,Кiровоградська область, Маловискiвський район, смт. Смолiне, вул. козакова, буд. 7а, +3(05258) 32197

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

   

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

35

25

0

первісна вартість

1001

87

87

0

накопичена амортизація

1002

-52

-62

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

91325

92265

0

Основні засоби:

1010

735

345

0

первісна вартість

1011

1779

1224

0

знос

1012

-1044

-879

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

92095

92635

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

95

95

0

Виробничі запаси

1101

95

95

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

0

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


46171


46170


0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

54

153

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

69

0

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

69

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

46389

46418

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

138484

139053

0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

161500

161500

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

2

2

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

2

2

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-25417

-25727

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

136085

135775

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

665

1020

0

за розрахунками з бюджетом

1620

232

401

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

454

508

0

за розрахунками з оплати праці

1630

961

993

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

87

356

0

Усього за розділом IІІ

1695

2399

3278

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

138484

139053

0

Примітки

немає

Керівник

Солянiн О.В.

Головний бухгалтер

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

за ЄДРПОУ

37705342

 

(найменування)

   

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 0 )

( 0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


0


0

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

499

960

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 573 )

( 2201 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 658 )

( 1036 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 732 )

( 2277 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

434

11

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 12 )

( 53 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 310 )

( 2319 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 310 )

( 2319 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-310

-2319

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

49

799

Витрати на оплату праці

2505

267

805

Відрахування на соціальні заходи

2510

52

284

Амортизація

2515

159

247

Інші операційні витрати

2520

620

1101

Разом

2550

1147

3236

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

16150000

16150000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.02

-0.14

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

немає

Керівник

Солянiн О.В.

Головний бухгалтер

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

за ЄДРПОУ

37705342

 

(найменування)

   

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


0


0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

3

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

447

100

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 0 )


( 100 )

Праці

3105

( 0 )

( 848 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 3 )

( 417 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 0 )

( 177 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 177 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 105 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 76 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 577 )

( 45 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-133

-1665

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

815

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

64

168

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-69

-983

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-69

-682

Залишок коштів на початок року

3405

69

749

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

2

Залишок коштів на кінець року

3415

0

69

Примітки

немає

Керівник

Солянiн О.В.

Головний бухгалтер

 


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

за ЄДРПОУ

37705342

 

(найменування)

   

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

немає

Керівник

Солянiн О.В.

Головний бухгалтер

 


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

за ЄДРПОУ

37705342

 

(найменування)

   

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

161500

0

2

0

-25417

0

0

136085

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

161500

0

2

0

-25417

0

0

136085

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-310

0

0

-310

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-310

0

0

-310

Залишок на кінець року

4300

161500

0

2

0

-25727

0

0

135775

Примітки

немає

Керівник

Солянiн О.В.

Головний бухгалтер