Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Титульний аркуш

22.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 9

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 Т.в.о.директора

     

Солянiн Олександр Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 37705342

4. Місцезнаходження: 26223, Україна, Кіровоградська обл., Маловискiвський район р-н, смт. Смолiне, Козакова, 7А

5. Міжміський код, телефон та факс: (05258)32197, (05258)32197

6. Адреса електронної пошти: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://plantnf.com.ua

22.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)


Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

X

8. Штрафні санкції щодо емітента

X

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

1.Таблиця "Iнформацiя про одержанi лiзенцiїї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не заповнена ,тому що емiтент в звiтному роцi не отримував лiцензiй.

2.Емiтент не брав участi в створеннi жодних юридичних осiб, тому таблиця "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не заповнена.

3.Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється, тому що згiдно чинного законодавства, емiтенту не потрiбно проводити рейтингову оцiнку.

4.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється, тому що на пiдприємствi не передбачена посада корпоративного секретаря.

5.У зв'язку з тим , що у вiдповiдностi до вимог пункту 4.5 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженим Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 2826 вiд 03.12.2013 (далi - Положення),  "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства, тому ця iнформацiя вiдсутня.

6.В усiх роздiлах звiту вiдсутнi паспортнi данi посадових осiб, у зв'язку iз не наданням згоди на їх оприлюднення.

7.<Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента>, зокрема про фiзичних осiб, не розкривається, тому що фiзичнi особи, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента вiдсутнi.

8.Iнформацiя про дивiденди не заповнюється, тому що за пiдсумками роботи у 2014 роцi дивiденди не нараховувались i не виплачувались.

9.Емiтент не випускав процентнi облiгацiїї,дисконтнi облiгацiї,цiльовi(безпроцентнi),iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, iпотечнi облiгацiї,iпотечнi сертифiкати,сертифiкати ФОН,похiднi цiннi папери,тому таблицi "Процентнi облiгацiїї", "Дисконтнi облiгацiї", "Цiльовi(безпроцентнi)облiгацiї", "Iнформацiя про iншi цiннi папери", "Дисконтнi облiгацiї", "Цiльовi(безпроцентнi) облiгацiї", "Iнформацiя про iншi цiннi папери,випущенi емiтентом, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiїї, крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не заповненi.

10.За звiтний перiод емiтент не здiйснював викуп власних акцiй,тому таблиця "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду"не заповнена.

11.Акцiї емiтента випущенi в бездокументарнiй формi,тому таблиця "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв акцiй" не заповнена.

12.Не заповненi роздiли "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї","Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" оскiльки вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна,добувна промисловiсть,виробництво та розподiлення електроенергiї,газу,води тому вiдповiдна iнформацiя не зазначається.

13.Гарантiй третiм особам не надавалось,тому таблиця "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" не заповнена.

14.Роздiл <Звiт про корпоративне управлiння> не заповнений, оскiльки вiдповiдно до Положення, звiт про корпоративне управлiння заповнюється виключно фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств.

15.У зв' язку з тим, що випуск цiльових облiгацiй у звiтному перiодi не проводився "Звiт про стан об' єкта нерухомостi(у разi випуску цiльових облiгацiй,виконання зобов' язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)" вiдсутнiй.

16.Звiтнiсть емiтента складена вiдповiдно до нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

2. Скорочене найменування (за наявності)

           

3. Дата проведення державної реєстрації

            02.12.2011

4. Територія (область)

            Кіровоградська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            161500000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            2

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            24.46 - Виробництво ядерних матерiалiв

            46.12 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами

            46.71 - Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            фiлiя АТ <Укрексiмбанк> в м. Кропивницький, МФО 322313

2) IBAN

            UA273223130000026004000002023

3) поточний рахунок

            UA273223130000026004000002023

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            фiлiя АТ <Укрексiмбанк> в м. Кропивницький, МФО 322313

5) IBAN

            UA273223130000026004000002023

6) поточний рахунок

            UA273223130000026004000002023


16. Судові справи емітента

№ з/п

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду справи

1

756/8205/20

Маловискiвський районний суд Кiровоградської областi

Солянiн Олександр Вiкторович

ПрАТ "Завод з виробництва ядерного палива"

 

Стягнення нарахованої, але на виплаченої заробiтної плати в сумi 126015,28 грн.                            

Розглянуто судом, винесено судове рiшення.

Опис:

 


17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п

Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію

 Орган, який наклав штрафну санкцію

Вид стягнення

Інформація про виконання

1

11-15-007/0991-16, 10.01.2017

Управлiння Держпрацi у Кiровоградськiй областi

Штраф у сумi 4800,00 грн.

не виконана

Опис:

 

2

11-15-007/0991-17, 10.01.2017

Управлiння Держпрацi у Кiровоградськiй областi

Штраф у сумi 1600,00 грн.

не виконана

Опис:

 

3

Ю-840-25 Вимога про сплату боргу (недоїмки) по ЄСВ, 04.06.2018

ГУ ДФСУ у Кiровоградськiй областi

Штраф у сумi 38317,76 грн.

не виконана

Опис:

 

4

Ю-840-25 Вимога про сплату боргу (недоїмки) по ЄСВ, 04.06.2018

ГУ ДФСУ у Кiровоградськiй областi

Пеня  у сумi 15792,98 грн.

не виконана

Опис:

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

не здiйснювались

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (2 особи), середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (1 особа), чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (1 особа). Крiм того, зазначаються факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента;

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не провадить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом 2019 року до емiтента не надходили пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї (нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об'єкта  прямолiнiйним методом), метод оцiнки вартостi запасiв (для оцiнки запасiв при їх вибуттi застосується метод собiвартостi перших за часом надходжень запасiв), метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй (Первiсне визнання iнвестицiй здiйснюється за собiвартiстю. Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi компанiї враховуються на дату балансу з використанням методу участi в капiталi. Всi iншi iнвестицiї до фiнансових органiзацiй оцiнюються на дату балансу за справедливою вартiстю, а змiни в їхнiй справедливiй вартостi вiдносяться на фiнансовий результат перiоду, у якому вiдбулася змiна), тощо);

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

У 2015 роцi емiтентом призупинена реалiзацiя проекту. Емiтент в 2020 роцi здiйснював свою дiяльнiсть без затвердження плану заходiв i бюджету.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Емiтент не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Реалiзацiя проекта зупинена. З 27.08.2014 року по теперiшнiй час дiють форс-мажорнi обставини (сертифiкат Торгово-промислової палати України №2089 вiд 04.12.2014 року)

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Реалiзацiя проекта зупинена. З 27.08.2014 року по теперiшнiй час дiють форс-мажорнi обставини (сертифiкат Торгово-промислової палати України №2089 вiд 04.12.2014 року)

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Реалiзацiя проекта зупинена. З 27.08.2014 року по теперiшнiй час дiють форс-мажорнi обставини (сертифiкат Торгово-промислової палати України №2089 вiд 04.12.2014 року)

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Не очiкується отримання прибутку вiд виконання договорiв.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Не планується полiпшення фiнансового стану.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В 2020 роцi дослiджень та розробок не здiйснювалось.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Вiдсутня iнформацiя.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Вищий орган

Загальнi Збори

Акцiонери

Контролюючий орган

Ревiзiйна комiсiя

Голова та члени

Виконавчий орган

Наглядова рада

Директор

Голова та члени

Директор


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Голова наглядової ради

Дробот Сергiй Анатолiйович

0

повна вища

0

2014 - по теперiшнiй час - Генеральний директор ДК "Ядерне паливо"

20.04.2017, на невизначений строк

Опис:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi - Товариство) Дробота Сергiя Анатолiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради. Дробот С.А.: є представником акцiонера Державного концерну "Ядерне паливо" (код ЄДРПОУ 36282830, мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Толстого, 59); акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Генерального директора ДК "Ядерне паливо" (2014-н.ч.); Заступника генерального директора з безпеки ДП "Схiдний гiрничо-збагачувальний комбiнат" (2009-2014); Голови Наглядової ради Товариства (2015-н.ч.). Члена Наглядової ради призначено на невизначений строк (строк повноважень членiв Наглядової ради не визначено Статутом Товариства). Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства об?рунтованi виробничою необхiднiстю.

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства члена Наглядової ради Дробота Сергiя Анатолiйовича обрано на посаду Голови Наглядової ради.

2

Член наглядової ради

Пахолок Лiлiя Iванiвна

0

повна вища

0

начальника вiддiлу правового забезпечення та корпоративних вiдносин ДК "Ядерне паливо" (з 01.2019 по т.ч.),

начальника вiддiлу нормативно-методологiчного забезпечення Державної спецiалiзованої фiнансової установи "Державний фонд сприяння молодiжному житловому забезпеченню" (03.2011 - 06.2013),

начальника юридичного управлiння Державної спецiалiзованої фiнансової установи "Державний фонд сприяння молодiжному житловому забезпеченню"  (07.2013 - 10.2018)

20.04.2017, на невизначений строк

Опис:

24.09.2019 Приватним акцiонерним товариством "Завод з виробництва ядерного палива" (далi - "Товариство") отримано повiдомлення акцiонера Товариства - Державного концерну "Ядерне паливо" вих. № 07/594  вiд 24.09.2019 про замiну члена Наглядової ради Товариства - представника ДК "Ядерне паливо" Шуста Олександра Iвановича. Новим членом Наглядової ради Товариства - представником ДК "Ядерне паливо" є Пахолок Лiлiя Iванiвна.

Таким чином, з 24.09.2019:

- Пахолок Лiлiя Iванiвна набула повноважень члена Наглядової ради Товариства - представника ДК "Ядерне паливо".

Лист ДК "Ядерне паливо" вих. № 07/594 вiд 24.09.2019 сформовано та направлено Товариству на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства"

Пахолок Лiлiя Iванiвна акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Державний концерн "Ядерне паливо" володiє 50,000006 % простих iменних акцiй Товариства.

Змiни у складi посадових осiб об?рунтованi змiною у складi посадових осiб ДК "Ядерне паливо".

Строк повноважень члена Наглядової ради Товариства - представника Державного концерну "Ядерне паливо" Пахолок Лiлiї Iванiвни   триває до прийняття рiшення про припинення її повноважень. Зазначений строк не може закiнчитись пiзнiше  23.09.2022.

Пахолок Лiлiя Iванвна протягом останнiх 5 рокiв займала посади: начальника вiддiлу правового забезпечення та корпоративних вiдносин ДК "Ядерне паливо" (з 01.2019 по т.ч.), начальника вiддiлу нормативно-методологiчного забезпечення (03.2011 - 06.2013) та начальника юридичного управлiння (07.2013 - 10.2018) Державної спецiалiзованої фiнансової установи "Державний фонд сприяння молодiжному житловому забезпеченню".

3

Член наглядової ради

Бiлан Олександр Михайлович

0

повна вища

0

2016 - по теперiшнiй час - Радник Генерального директора ДК "Ядерне паливо", заступник Генерального директора ДК "Ядерне паливо"

20.04.2017, на невизначений строк

Опис:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi - Товариство) Бiлана Олександра Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради. Бiлан О.М.: є представником акцiонера Державного концерну "Ядерне паливо" (код ЄДРПОУ 36282830, мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Толстого, 59); акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Радника Генерального директора ДК "Ядерне паливо" (2016-н.ч.); Директора департаменту корпоративних та майнових вiдносин, начальника управлiння майнових вiдносин Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України (2015-2016); Заступника Голови правлiння ДСФУ "Державний фонд сприяння молодiжному житловому будiвництву" (2011-2015). Члена Наглядової ради призначено на невизначений строк (строк повноважень членiв Наглядової ради не визначено Статутом Товариства). Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства об?рунтованi виробничою необхiднiстю.

4

Член наглядової ради

Iванов Олександр Георгiйович

0

повна вища

0

2005-по теперiшнiй час - генеральний представник АТ "ТВЕЛ" в Українi

20.04.2017, на невизначений строк

Опис:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi - Товариство) Iванова Олександра Георгiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради. Iванов О.Г.: є представником акцiонера Акцiонерного товариства "ТВЕЛ" (резидент РФ, код 1027739121475, мiсцезнаходження: Росiя, м. Москва, вул. Велика Ординка, 24); акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Генеральний представник АТ "ТВЕЛ" в Українi (2005-н.ч.), Генеральний представник АТ "ТВЕЛ" у Словаччинi (2005-2013); члена Наглядової ради Товариства (2015-н.ч.). Члена Наглядової ради призначено на невизначений строк (строк повноважень членiв Наглядової ради не визначено Статутом Товариства). Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства об?рунтованi виробничою необхiднiстю.

5

Член наглядової ради

Михайлов Денис Євгенович

0

повна вища

0

керiвника з економiки та фiнансiв АТ <ТВЕЛ> (з 14.01.2019 по н.ч.),

вiце-президента з трансформацiї АТ <IК <АБЕ> (07.2018-01.2019),

заступника генерального директора з економiки та фiнансiв АТ <ПВГХО> (08.2015-06.2018),

директора з економiки та фiнансiв ТОВ <Пензамолiнвест>, ВАТ <Молочний комбiнат Пензенський>, ТОВ УК <Дамате> (03.2015-08.2015),

директора департаменту економiки та планування, директора з економiки та фiнансiв АТ <ПВГХО> (12.2012-08.2014).

03.11.2017, на невизначений строк

Опис:

15.03.2019 Приватним акцiонерним товариством <Завод з виробництва ядерного палива> (далi - <Товариство>) отримано повiдомлення акцiонера Товариства - Акцiонерного товариства <ТВЕЛ> (Росiйська Федерацiя) вих. № 4/1/3438 вiд 04.03.2019 про замiну члена Наглядової ради Товариства - представника АТ <ТВЕЛ> Тимошенка Михайла Олексiйовича. Новим членом Наглядової ради Товариства - представником АТ <ТВЕЛ> є Михайлов Денис Євгенович. Таким чином, з 15.03.2019:

- Михайлов Денис Євгенович набув повноважень члена Наглядової ради Товариства - представника АТ <ТВЕЛ>.

Лист АТ <ТВЕЛ> вих. № 4/1/3438 вiд 04.03.2019 сформовано та направлено Товариству на пiдставi Статуту Товариства та Закону України <Про акцiонернi товариства>

Михайлов Денис Євгенович акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Акцiонерне товариство <ТВЕЛ> володiє 49,99 % простих iменних акцiй Товариства.

Змiни у складi посадових осiб об?рунтованi змiною у складi посадових осiб АТ <ТВЕЛ> та перерозподiлом посадових обов'язкiв мiж посадовими особами АТ <ТВЕЛ>.

Строк повноважень члена Наглядової ради Товариства - представника АТ <ТВЕЛ> Михайлова Дениса Євгеновича триває до прийняття рiшення про припинення його повноважень. Зазначений строк не може закiнчитись пiзнiше 20.04.2020.

Михайлов Д.Є. протягом останнiх 5 рокiв займав посади: керiвника з економiки та фiнансiв АТ <ТВЕЛ> (з 14.01.2019 по н.ч.), вiце-президента з трансформацiї АТ <IК <АБЕ> (07.2018-01.2019), заступника генерального директора з економiки та фiнансiв АТ <ПВГХО> (08.2015-06.2018), директора з економiки та фiнансiв ТОВ <Пензамолiнвест>, ВАТ <Молочний комбiнат Пензенський>, ТОВ УК <Дамате> (03.2015-08.2015), директора департаменту економiки та планування, директора з економiки та фiнансiв АТ <ПВГХО> (12.2012-08.2014).

6

Член наглядової ради

Григор'єв Олег Олександрович

0

повна вища

0

2015 - по теп. час - старший вiце-президент з комерцiї та мiжнародного спiвробiтництва АТ "ТВЕЛ"

20.04.2017, на невизначений строк

Опис:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi - Товариство) Григор'єва Олега Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради. Григор'єв О.А.: є представником акцiонера Товариства Акцiонерного товариства "ТВЕЛ" (резидент РФ, код 1027739121475, мiсцезнаходження: Росiя, м. Москва, вул. Велика Ординка, 24); акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Заступника виконавчого директора, виконавчого директора, директора департаменту по спiвробiтництву з країнами СНД та Схiдної Європи АТ "ТВЕЛ" (2007-2015), вiце-президента з комерцiї та мiжнародного спiвробiтництва АТ "ТВЕЛ" (2015-2016), Старшого вiце-президента з комерцiї та мiжнародного спiвробiтництва АТ "ТВЕЛ" (2016-н.ч.); члена Наглядової ради Товариства (2015-н.ч.). Члена Наглядової ради призначено на невизначений строк (строк повноважень членiв Наглядової ради не визначено Статутом Товариства). Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства об?рунтованi виробничою необхiднiстю.

7

Член наглядової ради

Даутов Азамат Муслiмович

0

повна вища

0

2015 - по теперiшнiй час - Начальник вiддiлу мiжнародного спiвробiтництва та комерцiйної дiяльностi

20.04.2017, на невизначений строк

Опис:

20.04.2017 позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi - Товариство) Даутова Азамата Муслiмовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради. Даутов А.М.: є представником акцiонера Державного концерну "Ядерне паливо" (код ЄДРПОУ 36282830, мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Толстого, 59); акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Радника генерального директора (2012-2013), Виконавчого директора (2013), Начальника управлiння мiжвiдомчої кооперацiї (2013-2014), Начальника вiддiлу мiжвiдомчої кооперацiї та комерцiйної дiяльностi (2014-2015), Начальника вiддiлу мiжнародного спiвробiтництва та комерцiйної дiяльностi (2015-н.ч.) в ДК "Ядерне паливо". Члена Наглядової ради призначено на невизначений строк (строк повноважень членiв Наглядової ради не визначено Статутом Товариства). Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства об?рунтованi виробничою необхiднiстю.

8

Голова ревiзiйної комiсiї

Комарова Ольга Володимирiвна

0

повна вища

0

2001 - до теперiшнього часу - головний економiст групи внутрiшнього аудиту АТ "ТВЕЛ"

19.04.2018, до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства

Опис:

19.04.2018 рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi - Товариство) Комарову Ольгу Володимирiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Комарова О.В.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: головного економiста групи внутрiшнього аудиту АТ "ТВЕЛ" (2001-н.ч.); Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства (21.04.2016-20.04.2017). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства об?рунтованi виробничою необхiднiстю.

19.04.2018 рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства члена Ревiзiйної комiсiї Комарову Ольгу Володимирiвну обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї.

9

Член ревiзiйної комiсiї

Сичов Олександр Володимирович

0

повна вища

0

2010 - по теп. час - головний спецiалiст управлiння контрольно-ревiзiйної дiяльностi АТ "ТВЕЛ"

19.04.2018, до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства

Опис:

19.04.2018 рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi - Товариство) Сичова Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Сичов О.В.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: головного спецiалiста управлiння контрольно-ревiзiйної дiяльностi АТ "ТВЕЛ" (2010-н.ч.); члена Ревiзiйної комiсiї Товариства (21.04.2016-20.04.2017). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства об?рунтованi виробничою необхiднiстю.

10

Член ревiзiйної комiсiї

Безотечество Людмила Олексадрiвна

0

повна вища

0

2014 - по теперiшнiй час - Головний спецiалiст, Начальник планово-фiнансового вiддiлу ДК "Ядерне паливо"

19.04.2018, до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства

Опис:

19.04.2018 рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi - Товариство) Безотечество Людмилу Олексадрiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Безотечество Л.О.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальника контрольно-ревiзiйного вiддiлу ДП "Луганськвугiлля" (2013-2014); головного економiста ДП "Луганська виконавча дирекцiя з лiквiдацiї шахт" (2014); головного спецiалiста та в.о. начальника планово-фiнансового вiддiлу ДК "Ядерне паливо" (2014-н.ч.); члена Ревiзiйної комiсiї Товариства (21.04.2016-20.04.2017). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства об?рунтованi виробничою необхiднiстю.

11

Член ревiзiйної комiсiї

Богомолов Олександр Сергiйович

0

повна вища

0

2008 - по теп. час -  начальник вiддiлу у департаментi по спiвробiтництву з країнами СНД та Схiдної Європи АТ "ТВЕЛ"

19.04.2018, до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства

Опис:

19.04.2018 рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi - Товариство) Богомолова Олександра Сергiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Богомолов О.С.: акцiями Товариства не володiє (володiє 0% простих iменних акцiй Товариства); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Провiдного спецiалiста, головного спецiалiста, керiвника проекту, начальника вiддiлу у департаментi по спiвробiтництву з країнами СНД та Схiдної Європи АТ "ТВЕЛ"(2008-н.ч.). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства об?рунтованi виробничою необхiднiстю.

12

Член ревiзiйної комiсiї

Доронiна Iрина Iванiвна

0

повна вища

0

01.04.2012 - 07.08.2017 - начальник виробничо-контрольної групи ТОВ <Луганське енергетичне об'єднання>;

2017 - по теперiшнiй час - iнженер ДК "Ядерне паливо".

19.04.2018, до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства

Опис:

19.04.2018 рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства <Завод з виробництва ядерного палива> (далi - Товариство) Доронiну Iрину Iванiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Рiшення загальних зборiв прийнято на пiдставi Закону України <Про акцiонернi товариства> та Статуту Товариства. Доронiна I.I. акцiями Товариства не володiє (розмiр пакета акцiй становить 0%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства об?рунтованi виробничою необхiднiстю. Протягом останнiх п'яти рокiв Доронiна I.I. обiймала посади: iнженера ДК "Ядерне паливо" (2017-н.ч.); начальника виробничо-контрольної групи ТОВ <Луганське енергетичне об'єднання> (01.04.2012-07.08.2017). Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

13

Т.в.о.директора

Солянiн Олександр Вiкторович

0

повна вища

0

02.2013 - 07.2016 - Начальник вiддiлу лiцензування та якостi ПрАТ "Завод з виробництва ядерного палива";

07.2016 - по теперiшнiй час - Т.в.о. директора ПрАТ "Завод з виробництва ядерного палива".

15.07.2016, на невизначений строк

Опис:

15.07.2016 рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива" (далi - Товариство) прийнято рiшення призначити Солянiна Олександра Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на посаду тимчасово виконуючого обов'язки (повноваження) директора Товариства. Рiшення Наглядової ради не мiстить пiдстав його прийняття. Солянiн О.В. акцiями Товариства не володiє (пакет акцiй Товариства - 0%). Призначення тимчасово виконуючого обов'язки (повноваження) директора обумовлено (об?рунтовано) виробничою необхiднiстю. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у Солянiна О.В. вiдсутня. Рiшення Наглядової ради не мiстить строк, на який Солянiна О.В. призначено на посаду тимчасово виконуючого обов'язки (повноваження) директора. Протягом останнiх п'яти рокiв Солянiн О.В. перебував на посадах: заступника головного iнженера Державного аварiйно-технiчного центру, який у подальшому було реорганiзовано у ВП "Аварiйно-технiчний центр ДП НАЕК "Енергоатом" (з квiтня 2006 року до сiчня 2011 року); начальника вiддiлу лiцензування та якостi Товариства (з грудня 2012 року по теперiшнiй час).


VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Державний концерн "Ядерне Паливо"

36282830

01001, Україна, м. Київ, Хрещатик, 34

50,000006

Акцiонерне товариство "ТВЕЛ"

1027739121

Росiйська Федерацiя, м. Москва, В. Ординка, 24

49,999994

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

   

Усього

100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Реалiзацiя Проекту будiвництва заводу в 2015р. була призупинена, а в 2016-2020рр. не поновлювались.

2. Інформація про розвиток емітента

Вирiшується засновниками та/або учасниками емiтента.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Iнформацiя вiдсутня.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Iнформацiя вiдсутня.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Iнформацiя вiдсутня.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Роздiл "Звiт про корпоративне управлiння" не заповнений, оскiльки вiдповiдно до Положення, звiт про корпоративне управлiння заповнюється виключно фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Роздiл "Звiт про корпоративне управлiння" не заповнений, оскiльки вiдповiдно до Положення, звiт про корпоративне управлiння заповнюється виключно фiнансовими установами, що утворенi у формi акцiонерних товариств.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

 
       

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

 
       

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

 
       

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

 

Так

Ні

   

X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

 

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Вiдсiтнiсть фiнансов. Рахунки заарештованi.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Дробот Сергiй Анатолiйович

 

X

 

Пахолок Лiлiя Iванiвна

 

X

 

Бiлан Олександр Михайлович

 

X

 

Iванов Олександр Георгiйович

 

X

 

Михайлов Денис Євгенович

 

X

 

Григор'єв Олег Олександрович

 

X

 

Даутов Азамат Муслiмович

 

X

 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Засiдання Наглядової ради у 2020 роцi не проводились.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

 

X

 

З питань призначень

 

X

 

З винагород

 

X

 

Інше (зазначити)

У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено.

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

 

X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

Немає

       

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Розмiр винагороди членам Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

       

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Т.в.о. директора Солянiн А.В.

12.2.    До компетенцiї Директора вiдноситься вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, якi належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради. Зокрема, Директор має право:

12.2.1. здiйснювати керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах завдань i цiлей, поставлених органами управлiння Товариства;

12.2.2. дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi, представляти iнтереси Товариства, як в Українi, так i за її межами;

12.2.3. першого пiдпису на фiнансових документах Товариства;

12.2.4. вiдкривати i закривати рахунки Товариства в банках i iнших кредитних органiзацiях;

12.2.5. розпоряджатися майном Товариства з урахуванням встановлених цим Статутом i законодавством України обмежень;

12.2.6. укладати угоди (договори, контракти) у порядку, встановленому цим Статутом Товариства i законодавством України, вiд iменi Товариства у  випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, якi є їхнiм предметом, не перевищує 5 мiльйонiв гривень, але не бiльш 10% вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi. Укладання Директором Товариства угод, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, якi є предметом угоди перевищує 5 мiльйонiв гривень, здiйснюється на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до цього Статуту;

12.2.7. видавати довiреностi вiд iменi Товариства;

12.2.8. органiзовувати ведення бухгалтерського облiку i звiтностi Товариства;

12.2.9. видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;

12.2.10.           затверджувати штатний розклад Товариства, фiлiй i представництв Товариства;

12.2.11.           затверджувати внутрiшнi документи Товариства, за винятком внутрiшнiх документiв, що затверджуються Загальними зборами акцiонерiв i Наглядовою радою Товариства;

12.2.12.           укладати трудовi договори iз працiвниками Товариства, застосовувати до працiвникiв заходи заохочення i накладати на них стягнення, за винятком випадкiв, передбачених Статутом Товариства;

12.2.13.           призначати керiвникiв фiлiй (представництв), укладати договори з керiвниками фiлiй (представництв);

12.2.14.           забезпечувати ведення облiку афiлiйованих осiб Товариства;

12.2.15.           органiзовувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради;

12.2.16.           органiзовувати захист вiдомостей, що становлять державну, комерцiйну таємницю, конфiденцiйну iнформацiю, а також роботу у галузi технiчного захисту iнформацiї вiдповiдно до нормативних правових актiв України i вiдповiдати за забезпечення в Товариствi зберiгання вiдомостей, що становлять державну i комерцiйну таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю;

12.2.17.           призначати на перiод тимчасової вiдсутностi (вiдпустка, службове вiдрядження, хвороба) виконуючого обов'язки Директора iз числа своїх заступникiв;

12.2.18.           виконувати iншi функцiї, необхiднi для досягнення цiлей дiяльностi Товариства i забезпечення його роботи, вiдповiдно до законодавства i Статуту Товариства.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

 

Оцінка роботи виконавчого органу

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 5 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

так

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

Немає

       

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій

так

так

так

так

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

ні

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Інше (зазначити)

 
       

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

X

 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

Інше (зазначити)

 
       

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Державний концерн "Ядерне Паливо"

36282830

50,000006

2

Акцiонерне товариство "ТВЕЛ"

1027739121

49,999994

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

0

0

Обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутнi.

 

Опис

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Визначається статутом Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Визначаються положеннями та посадовими iнструкцiями товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Державний концерн "Ядерне Паливо"

36282830

01001, Україна, м. Київ, Хрещатик, 34

50,000006

0

Акцiонерне товариство "ТВЕЛ"

1027739121

Росiйська федерацiя, м. Москва, В. Ординка, 24

49,999994

0

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

0

0

0

0

0

Усього

100

0


X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акцiя проста бездокументарна iменна

10,00

5.3.         Усi акцiї Товариства є простими iменними в бездокументарнiй формi, їх облiк i обiг здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.

5.4.         Акцiї Товариства не поширюються шляхом вiдкритої пiдписки, не купуються i не продаються на бiржi.

5.5.         Статутний капiтал Товариства може бути змiнений (збiльшений або зменшений) у порядку, передбаченому законодавством України.

5.6.         Статутний капiтал може бути збiльшений шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй або розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.7.         Товариство має право збiльшувати Статутний капiтал пiсля реєстрацiї звiтiв про результати розмiщення всiх попереднiх випускiв акцiй.

5.8.         Збiльшення Статутного капiталу Товариства у випадку наявностi викуплених Товариством акцiй не допускається. Збiльшення Статутного капiталу Товариства для покриття збиткiв не допускається.

5.9.         Товариство може здiйснювати виключно приватне розмiщення акцiй. Товариство не має права приймати рiшення про збiльшення Статутного капiталу шляхом публiчного розмiщення акцiй.

5.10.       У випадку емiсiї Товариством додаткових акцiй шляхом приватного розмiщення, Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання додатково розмiщених акцiй у кiлькостi, пропорцiйнiй частцi, належних Акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Реалiзацiя переважного права Акцiонерiв на придбання додаткових акцiй, якi розмiщаються шляхом закритого (приватного) розмiщення, здiйснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.11.       Статутний капiтал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номiнальної вартостi акцiй або шляхом анулювання ранiше викуплених Товариством акцiй та зменшення їх загальної кiлькостi.

5.12.       Статутний капiтал Товариства може збiльшуватися або зменшуватися за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

5.13.       Пiсля прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства, Директор Товариства протягом 30 днiв повинен письмово повiдомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю або порукою, про таке рiшення.

5.14.       Зменшення Товариством Статутного капiталу нижче встановленого законом розмiру має наслiдком лiквiдацiю Товариства.

5.15.       Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викупленi ним акцiї та зменшити Статутний капiтал або пiдвищити номiнальну вартiсть решти акцiй, не змiнюючи при цьому розмiр Статутного капiталу.

5.16.       Товариство не здiйснює випуск i розмiщення привiлейованих акцiй.

5.17.       Конвертацiя привiлейованих акцiй певного класу в простi акцiї Товариства або в привiлейованi акцiї iншого класу не передбачена у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснює випуск i розмiщення привiлейованих акцiй.

5.18.       Товариство випускає простi iменнi акцiї в бездокументарнiй формi на весь розмiр Статутного капiталу i здiйснює їх реєстрацiю в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Немає

Примітки:

 


 


XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18.12.2012

232/1/2012

НКЦПФР

UA4000130686

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10

 

100

Опис

Цiннi папери розмiщенi в повному обсязi; Факти лiстингу (делiстингу) - вiдсутнi, на зовнiшних та внутрiшних ринках не подавались, заяви для допуску на бiржi не подавались; Додатково цiнних паперiв у звiтному роцi товариство не емiтувало.

Четвертий випуск був зараєстрований НКЦПФР за номером №164/1/2013-Т вiд 29.10.13. Номiнальна вартiсть акцiї: 10грн. Випущено 67 200 000 шт. простих iменних акцiй на загальну суму 672 000 000 грн 00 коп. Форма iснування  бездокументарна. Цей випуск скасовано рiшенням НКЦПФР №53-КФ-СТ-А вiд 18.02.2014 р.

01.11.2011

501/1/11

НКЦПФР

UA4000130686

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10

 

100

Опис

Цiннi папери розмiщенi в повному обсязi; Факти лiстингу (делiстингу) - вiдсутнi, на зовнiшних та внутрiшних ринках не подавались, заяви для допуску на бiржi не подавались; Додатково цiнних паперiв у звiтному роцi товариство не емiтувало.

Другий випуск був зараєстрований НКЦПФР за номером №166/1/12-Т вiд 04.09.12. Номiнальна вартiсть акцiї: 10грн. Випущено 16 000 000 шт. простих iменних акцiй на загальну суму 160 000 000 грн 00 коп. Форма iснування  бездокументарна. Цей випуск скасовано рiшенням НКЦПФР №60-КФ-СТ-А вiд 22.11.2012 р.


10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

01.11.2011

501/1/11

UA4000130686

   

0

0

Опис:

Цiннi папери розмiщенi в повному обсязi; Факти лiстингу (делiстингу) - вiдсутнi, на зовнiшних та внутрiшних ринках не подавались, заяви для допуску на бiржi не подавались; Додатково цiнних паперiв у звiтному роцi товариство не емiтувало.

Другий випуск був зараєстрований НКЦПФР за номером №166/1/12-Т вiд 04.09.12. Номiнальна вартiсть акцiї: 10грн. Випущено 16 000 000 шт. простих iменних акцiй на загальну суму 160 000 000 грн 00 коп. Форма iснування  бездокументарна. Цей випуск скасовано рiшенням НКЦПФР №60-КФ-СТ-А вiд 22.11.2012 р.

18.12.2012

232/1/2012

UA4000130686

   

0

0

Опис:

Цiннi папери розмiщенi в повному обсязi; Факти лiстингу (делiстингу) - вiдсутнi, на зовнiшних та внутрiшних ринках не подавались, заяви для допуску на бiржi не подавались; Додатково цiнних паперiв у звiтному роцi товариство не емiтувало.

Четвертий випуск був зараєстрований НКЦПФР за номером №164/1/2013-Т вiд 29.10.13. Номiнальна вартiсть акцiї: 10грн. Випущено 67 200 000 шт. простих iменних акцiй на загальну суму 672 000 000 грн 00 коп. Форма iснування  бездокументарна. Цей випуск скасовано рiшенням НКЦПФР №53-КФ-СТ-А вiд 18.02.2014 р.


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

1

1

0

0

1

1

  транспортні засоби

150

103

0

0

150

103

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

694

694

0

0

694

694

Усього

845

798

0

0

845

798

Опис

Термiн та умови користування основними засобами визначається наказом керiвника при введеннi в експлуатацiю.

Залишкова вартiсть основних засобiв на початок перiоду складала 845 тис.грн.

Амортизацiя основних засобiв за 2020 рiк становить 47 тис.грн.

Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду становить 798 тис.грн.

Основнi засоби використовуються в повнiй мiрi i за їх при значенням. Всi основнi засоби перебувають у власностi товариства.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

 

Статутний капітал (тис.грн)

 

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

0

0

Опис

Вартiсть чистих активiв розраховувалась вiдповiдно до методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, а саме за формулою: Чистi активи=(Необоротнi активи+Оборотнi активи+Витрати майбутнiх перiодiв)- ( Довгостроковi зобов'язання+Поточнi зобов'язання+Забезпечення наступних виплат i платежiв+Доходи майбутнiх перiодiв)

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує розмiр скоригованого статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України(!!!!!!!!!)

       

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

160

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

Опис

За даними бухгалтерського облiку ПрАТ <Завод з виробництва ядерного палива>,  станом на 31.12.2020 р. загальна сума зобов'язань становить 6456 тис. грн., що вiдповiдає даним Балансу.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

"Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04071, Україна, Подiльський р-н, м. Київ,  вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 482-52-07

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Опис

Депозитарiй надає послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах емiтента, зарахування цiнних паперiв на рахунки емiтентiв унаслiдок депонування глобального/тимчасового глобального сертифiкату випуску, зареєстрованого в бездокументарнiй формi, формування реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (в електронному та паперовому виглядi) та iнформацiйних довiдок, що формуються на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та надання довiдок про стан рахунку у цiнних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ТОВ <Аудиторська фiрма <БЛИСКОР ГАРАНТ>

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

16463676

Місцезнаходження

01042, Україна, Печерський р-н, м. Київ, бульвар М. Приймаченко, 1/27

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0218

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(044) 379-32-30

Факс

(44) 379-32-30

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

 Надання послуг у сферi бухгалтерського облiку й аудиту.

З повним текстом звіту за 2020 рік можна ознайомитись за посиланням:    Zvit_37705342_2020.pdf