Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2013 року

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

     

Арсiрiй Руслан Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

17.02.2014

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2013 року

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

37705342

1.4 Місцезнаходження емітента

26223, Кiровоградська область, Маловискiвський район, смт. Смолiне, Козакова, 7/А

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(05258)32197 (05258)32197

1.6 Електронна поштова адреса емітента

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.02.2014

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

ppnf@ smida.gov.ua

в мережі Інтернет

17.02.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

 

 

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб 

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

 

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

11. Примітки:
ПрАТ "Завод з виробництва ядерного палива" у звiтному перiодi отримало тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй у звязку з розмiщенням додаткового випуску акцiй Товариства. Товариством цiльовi облiгацiї не випускались. Фiнансова звiтнiсть товариства у звiтному кварталi вiлповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складається.


3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

ААВ № 721101

3.3. Дата державної реєстрації

02.12.2011

3.4. Місцезнаходження

26223, Кiровоградська область, Маловискiвський район, смт. Смолiне, Козакова, 7/А

3.5. Статутний капітал (грн.)

161500000

3.6. Чисельність працівників (чол.)

34

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

24.46 Виробництво ядерних матерiалiв, 46.12 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами, 46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбним продуктами

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

50.000006

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

3.10. Органи управління емітента

Вищий орган управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв. Органи управлiння Товариства - Наглядова рада, ревiзiйна комiсiя, директор. Повноваження та обов'язки посадових осiб визначаються Статутом Товариства та чинним законодаством України.

3.11. Посадові особи емітента

Директор - Арсiрiй Руслан Вiкторович (паспорт: серiя СА № 183850, виданий Орджонiкiдзевським РВУМВС України в Запорiзькiй областi, 7.06.1996 року), призначений рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Завод ЯП" вiд 23.04.2013 року Протокол № 15). Голова Наглядової ради - Литвин Сергiй Семенович (не надано згоди на розкриття паспортних даних). Член Наглядової ради - Бiлик Борис Iванович (не надано згоди на розкриття паспортних даних). Член Наглядової ради -Мертен Олександр Олександрович (не надано згоди на розкриття паспортних даних). Член Наглядової ради - Марченко Ольга Вiкторiвна (не надано згоди на розкриття паспортних даних). Член Наглядової ради - Скороход Вiкторiя Станiславiвна (не надано згоди на розкриття паспортних даних). Член Наглядової ради - Корогодiн Владислав Iгорович (не надано згоди на розкриття паспортних даних). Член Наглядової ради -Константинов Василiй Леонардович (не надано згоди на розкриття паспортних даних). Голова Ревiзiйної комiсiї - Лiняєв Олег Iванович (не надано згоди на розкриття паспортних даних). Головний бухгалтер - Навроцька Олександра Василiвна (не надано згоди на розкриття паспортних даних).

3.12. Засновники емітента

1. Державний концерн "Ядерне паливо" (код ЄДРПОУ 36282830), мiсцезнаходження: 03057, Україна, м. Київ, вул. Металiстiв, б .20 - 50.000006% вiд розмiру статутного капiталу; 2. Вiдкрите акцiонерне товариство "ТВЕЛ" (код ЄДРПОУ 1027739121475), мiсцезнаходження: 119017, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. В. Ординка, б. 24 -49.999994 % вiд розмiру статутного капiталу.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива" у звiтному кварталi не приймало участi у створеннi iнших пiдприємств, установ, фiлiй.


4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

18.12.2012

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

232/1/2012

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

НКЦПФР

Кількість простих іменних акцій (штук)

16150000

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарні іменні

Номінальна вартість акцій (грн.)

10

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

8075001

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

0

Дата реєстрації випуску акцій

29.10.2013

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

164/1/2013-Т

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

НКЦПФР

Кількість простих іменних акцій (штук)

67200000

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарні іменні

Номінальна вартість акцій (грн.)

10

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

33600000

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

0


6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

6.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

6.4. Місцезнаходження

вул. Б. Грiнченка, буд. 3, м. Київ, 01001

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ № 581322

6.6. Дата видачі ліцензії

25.05.2011

6.7. Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

6.8. Факс

(044) 279-65-40

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність

6.10. Опис

У 4 кварталi 2013 року змiни депозитарiя не було.


8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива" було створено 02.12.2011 року. 
У звiтному кварталi фiнансовий результат господарської дiяльнотi товариства - чистий збиток в сумi 2 409 тис.грн.


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

за ЄДРПОУ

37705342

Територія

 

за КОАТУУ

3523155700

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

24.46

Середня кількість працівників

34

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

26223, Кiровоградська обл., Маловискiвський район, смт. Смолiне, вул. Козакова, б. 7а

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

   

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

2

32

0

первісна вартість

1001

3

35

0

накопичена амортизація

1002

1

3

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

56654

0

Основні засоби:

1010

1345

2042

0

первісна вартість

1011

1440

2593

0

знос

1012

95

551

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

1347

58728

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

1

51

0

Виробничі запаси

1101

1

51

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

0

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


739


38756


0

з бюджетом

1135

2

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

19

86

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

159189

397631

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

159189

397631

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

195

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

159950

436719

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

161297

495447

0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1500

161500

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

336000

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

159999

2

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

2

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-1874

-4283

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

159625

493219

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

15

2198

0

за розрахунками з бюджетом

1620

0

1

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

7

0

за розрахунками з оплати праці

1630

2

18

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1655

4

0

Усього за розділом IІІ

1695

1672

2228

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

161297

495447

0

Примітки

 

Керівник

Арсiрiй Р.В.

Головний бухгалтер

Навроцька О.В.


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

за ЄДРПОУ

37705342

 

(найменування)

   

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 4 квартал 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 0 )

( 0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


0


0

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

295

48

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 8982 )

( 1837 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 735 )

( 85 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 9422 )

( 1874 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

7153

0

Інші доходи

2240

1

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 26 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 115 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 2409 )

( 1874 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 2409 )

( 1874 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

2409

1874

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

391

2

Витрати на оплату праці

2505

7664

994

Відрахування на соціальні заходи

2510

2979

347

Амортизація

2515

458

95

Інші операційні витрати

2520

3561

484

Разом

2550

15053

1922

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

16150000

150000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.15

12.49

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

 

Керівник

Арсiрiй Р.В.

Головний бухгалтер

Навроцька О.В.


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

за ЄДРПОУ

37705342

 

(найменування)

   

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 4 квартал 2013 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


0


0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

17

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

272

36

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 3172 )


( 244 )

Праці

3105

( 6672 )

( 997 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 2721 )

( 348 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 2143 )

( 107 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 53 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 598 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 1493 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 59460 )

( 734 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 1656 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 1069 )

( 134 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

76604

2528

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

7153

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 28108 )

( 1440 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

20955

1440

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

336001

159999

Отримання позик

3305

0

3094

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

1438

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

336001

161655

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

238442

157687

Залишок коштів на початок року

3405

159189

1502

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

397631

159189

Примітки

 

Керівник

Арсiрiй Р.В.

Головний бухгалтер

Навроцька О.В.


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Завод з виробництва ядерного палива"

за ЄДРПОУ

37705342

 

(найменування)

   

Звіт про власний капітал
за 4 квартал 2013 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1500

0

159999

0

-1874

0

0

159625

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

1500

0

159999

0

-1874

0

0

159625

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-2409

0

0

-2409

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

496000

0

2

0

0

0

0

492002

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

-159999

0

0

0

0

-159999

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

496000

0

-159997

0

-2409

0

0

333594

Залишок на кінець року

4300

497500

0

2

0

-4283

0

0

493219

Примітки

 

Керівник

Арсiрiй Р.В.

Головний бухгалтер

Навроцька О.В.